Oblicz masę molową następujących substancji:
A)tlenku węgla (IV) CO₂
b) wodorotlenku wapnia Ca(OH)₂
c) azotanu(V) miedzi (II) Cu(NO₃)₂
2. Jaką objętość molową w warunkach normalnych (0°C i 1013 hPa) zajmuje 1 mol SO₂
3. Ile gramów FeCl₃ należy odważyć aby sporządzić 600 cm ³ roztworu tej soli o stężeniu molowym równym 0,5 mol/dm³
4.Ile gramów wody zawiera 600 g - 5% roztworu soli kuchennej (NaCl)?
5. Co to znaczy , że ocet jest roztorem 10% kwasu octowego(stężenie procentowe)

DO ZADAŃ PROSZE DOŁĄCZYĆ OBLICZENIA I WYJAŚNIENIA JAKĄ METODĄ ZOSTAŁO ZADANIE WYKONANE

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-03-19T07:05:17+01:00
Zad 1)
Mamy molowe pierwiastków odczytujemy z układu okresowego.

a) M CO₂ = 12 + 2 × 16= 44g /mol ( M węgla = 12g/mol, M tlenu = 16 g/mol, ale mnożymy tę masę przez 2, bo są 2 atomy tlenu w cząsteczce, świadczy o tym indeks dolny ₂)

b) M Ca(OH)₂= 40 + 2 × 16 + 2 × 1= 74g/mol ( indeks dolny poza nawiasem dotyczy wszystkich pierwiastków będących w tym nawiasie, czyli należało pomnożyć masę atomową tlenu i wodoru przez 2)

c) M Cu(NO₃)₂= 64 + 2 × 14 + 6 × 16= 188g/mol ( indeks dolny poza nawiasem dotyczy wszystkich pierwiastków w tym nawiasie, a zatem mamy 2 atomy azotu i 6 atomów tlenu, gdyż oprócz indeksu dolnego 2 za nawiasem, jest jeszcze przy tym pierwiastku indeks dolny 3, obliczając liczbę atomów danego pierwiastka, mnożymy przez siebie indeksy z nawiasu i poza nawiasu czyli mamy 2×3 atomów tlenu)

zad 2 )
Objętość molową (Vm) obliczamy ze wzoru:
Vm= M (masa molowa SO₂) : d (gęstość SO₂), gdzie:

M SO₂= 32 + 2×16= 64g/mol, czyli 1 mol SO₂ ma masę 64g/mol
d SO₂=2,83 kg/m³= 2830g/cm³ ( gęstość odczytujemy z odpowiednich tablic)

Obliczam objętość molową:
Vm= 64g/mol : 2830g/cm³ =0,023 cm³/mol

1 mol SO₂ zajmuje objętość molową równą 0,023 cm³/mol.

Zad 3)
Dane:
Vr(objętość roztworu)- 600cm³= 0,6 dm³
Cm (stężenie molowe)- 0,5 mol/dm³
M (masa molowa FeCl₃)= 56 + 3 × 35,5= 162,5 g/mol
ms( masa FeCl₃) - ?

Do obliczeń korzystam ze wzoru na stężenie molowe :
Cm = n (liczba moli) : Vr , wiedząc ,że n= ms : M, podstawiamy za n- ms : M do wzoru na Cm:
Cm= ms : M : Vr

Przekształcam wzór, aby wyliczyć ms :
Cm= ms : M : Vr
Cm= ms : M × Vr / × M × Vr (obydwie strony równania mnożymy przez M × Vr i otrzymujemy :
ms= Cm × M × Vr = 0,5 mol/dm³ × 162,5 g/mol × 0,6 dm³= 48,75g

Należy odważyć 48,75g FeCl₃.

Zad 4)
mr (masa roztworu)- 600g
C% (stężenie procentowe)- 5 %

Roztwór 5 % oznacza,że w 100g tego roztworu znajduje się 5g substancji, z czego wynika,że na wodę przypada 95g.

Obliczam masę (ms) NaCl w roztworze o masie 600g, korzystając z przekształconego wzoru na C%:
C%= ms × 100 % : mr / × mr
C % × mr = ms × 100 % / : 100 %
ms= C % × mr : 100 %
ms= 5 % × 600g : 100 % = 30g NaCl

Skoro ms stanowi 30g, a wiedząc,że mr= ms + mw (masa wody) wynika,że :
mw = mr-ms= 600g - 30g= 570g

5 % roztwór soli kuchennej o masie 600g zawiera 570g wody.

Zad 5 )
Roztwór 10 % oznacza,że w 100g tego roztworu kwas octowy stanowi 10g, natomiast woda 90g.