1. Wyjaśnij pojęcie granicy wiecznego śniegu oraz opisz jej przebieg w różnych szerokościach geograficznych.
2. Wskaż na mapie świata pięć pasm górskich, w których występują lodowce.
3. Wymień różnice między lądolodem i lodowcem górskim.
4. Określ warunki, jakie musiałyby zostać spełnione, aby mógł powstać lodowiec lub lądolód.
5. Porównaj lądolód Grenlandii i Antarktydy (podaj podobieństwa i różnice).

1

Odpowiedzi

2010-03-19T14:51:10+01:00
granica wiecznego śniegu - wyrażona w metrach n.p.m., powyżej której opad śniegu przewyższa jego topnienie w bilansie rocznym. W sprzyjających warunkach topograficznych powyżej tej granicy mogą powstawać pola firnowe lodowców. Wysokość, na której przebiega ta granica jest zróżnicowana: na terenach polarnych sięga ok. 200–1000 m n.p.m., na Grenlandii i Antarktydzie schodzi do poziomu morza; w strefie umiarkowanej występuje na wysokości ok. 800–3200 m n.p.m., w strefie zwrotnikowej 5000–6000 m n.p.m., zaś na równiku obniża się wskutek zwiększonych opadów do ok. 4500–5000 m n.p.m.


4.Lodowce powstają tam, gdzie ukształtowanie terenu sprzyja gromadzeniu się dużej ilości śniegu, a jednocześnie jest zbyt chłodno, aby cały zgromadzony śnieg topił się w ciągu lata. Warunki takie panują przede wszystkim w strefie podbiegunowej oraz wysokich górach wszystkich stref klimatycznych, powyżej granicy wieloletniego śniegu.
4 4 4