Prosze o przetlumaczenie tego tekstu z angielskiego na polski...;))
Halloween, or Hallowe'en, is a holiday celebrated on the night of October 31. Traditional activities include trick-or-treating, Halloween festivals, bonfires, costume parties, visiting "haunted houses" and viewing horror films. Halloween originated from the Pagan festival Samhain, celebrated among the Celts of Ireland and Great Britain. Irish and Scottish immigrants carried versions of the tradition to North America in the nineteenth century. Other western countries embraced the holiday in the late twentieth century. Halloween is now celebrated in several parts of the western world, most commonly in Ireland, the United States, Canada, Puerto Rico, and the United Kingdom.

The term Halloween (and its alternative rendering Hallowe'en) is shortened from All-hallow-even, as it is the eve of "All Hallows' Day", also which is now known as All Saints' Day. It was a day of religious festivities in various northern European Pagan traditions, until Popes Gregory III and Gregory IV moved the old Christian feast of All Saints' Day from May 13 to November 1. In the ninth century, the Church measured the day as starting at sunset, in accordance with the Florentine calendar. Although All Saints' Day is now considered to occur one day after Halloween, the two holidays were, at that time, celebrated on the same day. Liturgically, the Church traditionally celebrated that day as the Vigil of All Saints, and, until 1970, a day of fasting as well. Like other vigils, it was celebrated on the previous day if it fell on a Sunday, although secular celebrations of the holiday remained on the 31st. The Vigil was suppressed in 1955, but was later restored in the post-Vatican II calendar.

Many European cultural traditions, in particular Celtic cultures, hold that Halloween is one of the liminal times of the year when spirits can make contact with the physical world, and when magic is most potent (according to, for example, Catalan mythology about witches and Irish tales of the Sídhe).

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-27T16:10:07+01:00

Halloween, czy Halloween, to święto w nocy z 31 października. Tradycyjna działalność obejmuje trick-or-treating, festiwali Halloween, ogniska, kostiumy strony, odwiedzając "nawiedzonych domów" i oglądania filmów grozy. Halloween pochodzi z festiwalu Pagan Samhain, obchodzonego wśród Celtów z Irlandii i ...

Termin Halloween (i jej alternatywy utylizacji Halloween) jest skrócony z All-Hallow-nawet, jak to jest w przededniu "Dnia All Hallows", który także obecnie znane jest jako Dzień Wszystkich Świętych. To był dzień uroczystości religijne w różnych północnej europejskich tradycji pogańskich, do papieży Grzegorza III i Grzegorz IV przeniósł się stare chrześcijańskie święto Dzień Wszystkich Świętych, od 13 maja do 1 listopada. W IX wieku, Kościół mierzona od dnia, o zachodzie słońca, zgodnie z Florencji kalendarzowego. Mimo że Dzień Wszystkich Świętych jest obecnie uznawany wystąpić jeden dzień po Halloween, dwa święta były w tym czasie, obchodzone w tym samym dniu. Liturgii, którą Kościół obchodzi w tym dniu jak Wigilia Wszystkich Świętych, a do 1970 r., dzień na czczo, jak również. Podobnie jak inne wigilie, było obchodzone w dniu poprzednim, jeżeli padł w niedzielę, ale świeckie obchody świąt pozostał na 31st. Vigil zostało stłumione w 1955 r., później jednak został przywrócony w posoborowej kalendarzowego.

Wiele europejskich tradycji kulturowych, w szczególności Celtic kultur, stwierdzenie, że Halloween jest jednym z liminal razy w roku, kiedy duchy mogą nawiązać kontakt ze światem fizycznym, a kiedy magia jest najpotężniejszą (zgodnie z, na przykład, kataloński mitologii o czarownicach i Irlandzkie opowieści Sidhe).




2009-10-27T16:11:13+01:00
Wigilia Wszystkich Świętych, albo wigilia Wszystkich Świętych, wakacje są sławne w nocy z 31 października. Tradycyjne działalności obejmują trick-or-treating, wigilia Wszystkich Świętych festiwale, ogniska, przyjęcia kostiumu, zwiedzanie "nawiedzonych domów" i horrory widzów. Wigilia Wszystkich Świętych pochodziła z Pogańskiego festiwalu Samhain, święcony wśród Celtów Irlandii i Wielka Brytania. Irlandzki i szkoccy imigranci nieśli wersje tradycji do Ameryki Północnej w dziewiętnasty wieku. Inne zachodnie kraje objęły wakacje w późnym dwudziestym wieku. Wigilia Wszystkich Świętych jest świętowana teraz w kilku częściach zachodniego świata, najpowszechniej w Irlandii, Stany Zjednoczone, Kanada, Portoryko, i Zjednoczone Królestwo.

Okres wigilia Wszystkich Świętych (i jego alternatywa oddająca wigilię Wszystkich Świętych) jest skrócony z All-hallow-even, ponieważ to jest wigilia ze wszystkich Hallows' Dzień ", również który teraz być znać jako Wszystkich Świętych. To był dzień religijnych świętowań w różnych północnych europejskich Pogańskich tradycjach do czasu gdy Popes Gregory III i Gregory IV nie przeniosły starą chrześcijańską ucztę Wszystkich Świętych od 13 maja dla 1 listopada. W dziewiąty wieku, Kościół zmierzył dzień jako zaczynanie o zachodzie słońca, zgodnie z florenckim kalendarzem Pomimo że uważa się teraz, że Wszystkich Świętych nastąpi pewnego dnia po wigilii Wszystkich Świętych, dwie wakacje były, w tym czasie, święcony w taki sam dzień. Liturgically, Kościół tradycyjnie świętował tego dnia jako Czuwanie ze wszystkich Święci, i, do 1970, dzień postu też. Lubić inne czuwania, to było sławne w poprzedni dzień gdyby to wypadło w niedzielę, pomimo że świeckie świętowania wakacji pozostały na 31.. Czuwanie zostało powstrzymane w 1955, ale później został przywrócony w post-Vatican II kalendarz.

Wiele europejskich kulturalnych tradycji, w szczególności celtycki kultury, stwierdzać, że wigilia Wszystkich Świętych jest jednym z granicznych pór roku gdy duchy mogą nawiązywać kontakt ze światem fizycznym, a kiedy czary są najmocniejsze (zgodnie z, na przykład, katalońska mitologia o czarownicach i irlandzkich opowieściach Sídhe).
2 3 2
2009-10-27T16:11:27+01:00
Halloween, czy Halloween, to święto w nocy z 31 października. Tradycyjna działalność obejmuje trick-or-treating, festiwali Halloween, ogniska, kostiumy strony, odwiedzając "nawiedzonych domów" i oglądania filmów grozy. Halloween pochodzi z festiwalu Pagan Samhain, obchodzonego wśród Celtów z Irlandii i Wielkiej Brytanii. Irlandzkich i szkockich imigrantów prowadzone wersje tradycję do Ameryki Północnej w XIX wieku. Inne kraje zachodnie objął urlop pod koniec XX wieku. Halloween jest obchodzone w wielu częściach świata zachodniego, najczęściej w Irlandii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Portoryko, Wielkiej Brytanii.

Termin Halloween (i jej alternatywy utylizacji Halloween) jest skrócony z All-Hallow-nawet, jak to jest w przededniu "Dnia All Hallows", który także obecnie znane jest jako Dzień Wszystkich Świętych. To był dzień uroczystości religijne w różnych północnej europejskich tradycji pogańskich, do papieży Grzegorza III i Grzegorz IV przeniósł się stare chrześcijańskie święto Dzień Wszystkich Świętych, od 13 maja do 1 listopada. W IX wieku, Kościół mierzona od dnia, o zachodzie słońca, zgodnie z Florencji kalendarzowego. Mimo że Dzień Wszystkich Świętych jest obecnie uznawany wystąpić jeden dzień po Halloween, dwa święta były w tym czasie, obchodzone w tym samym dniu. Liturgii, którą Kościół obchodzi w tym dniu jak Wigilia Wszystkich Świętych, a do 1970 r., dzień na czczo, jak również. Podobnie jak inne wigilie, było obchodzone w dniu poprzednim, jeżeli padł w niedzielę, ale świeckie obchody świąt pozostał na 31st. Vigil zostało stłumione w 1955 r., później jednak został przywrócony w posoborowej kalendarzowego.

Wiele europejskich tradycji kulturowych, w szczególności Celtic kultur, stwierdzenie, że Halloween jest jednym z liminal razy w roku, kiedy duchy mogą nawiązać kontakt ze światem fizycznym, a kiedy magia jest najpotężniejszą (zgodnie z, na przykład, kataloński mitologii o czarownicach i Irlandzkie opowieści Sidhe).
> zamień