Odpowiedzi

2010-03-19T17:38:32+01:00
Władysław Gomułka (6 II 1905 - 1 IX 1982) to działacz komunistyczny. Był m. in. członkiem CK KPP i słuchaczem
Międzynarodowej Szkoły Leninowskiej w Moskwie ( przed II
wojną światową).Skazany na 7 lat więzienia za działalność
komunistyczną. W 1941 r. do WKP(b) - partii bolszewickiej.
Po powrocie w I 1942 ze Lwowa do Krosna współorganizował
partie komunistyczną PPR ,w I 1943 wszedł do do tzw, trójki
kierowniczej PPR ( obok Findera i Jóźwiaka),był współtwórca
koncepcji powołania KRN ( Krajowa Rada Narodowa ),po wkroczeniu Armii Czerwonej do Lublina stanął na czele biura
politycznego KC PPR ( VIII 1944 ) , zostal wicepremierem
Rządu Tymczasowego (31 Xii 45), a później TRJN,
W XII 1945 został wybrany sekretarzem generalnym partii PPR.
W latach 1945 - 1947 należał do twórców i realizatorów polityki
wyeliminowania ( w tym fizycznego ) wszelkiej opozycji wobec
komunistów ( fałszerstwa referendum w 1946 i wyborów
w 1947, rozbicia PSL I Stronnictwa Pracy,likwidacji antykomunistycznego podziemia. razem Bierutem,Radkiewiczem
i innymi komunistami odpowiedzialny jest za tysiące pomordowanych w tym czasie polskich patriotów ( z AK, BCh,WiN itd).
Wiernie wypełniał polecenia płynące z Moskwy od Stalina.
Na skutek nieporozumień z Bierutem, Bermanem,Mincem
od VII 1948 r został odsuwany od kierowania PPR a w IX został
usunięty ze stanowiska sekretarza gen. i z Biura Politycznego PPR.
Po kongresie zjednoczeniowym PZPR zwolniono go ze stanowisk
w rządzie a 2 VIII 1951 zostal aresztowany przez MBP.
a potem nawet usunięty z PZPR. jednak 13 XII 1954 zwolniono
go z więzienia,a po śmierci Bieruta ( w Moskwie) 4 VIII 1956
zwolniono go z wiezienia i zwrócono legitymacje partyjną.
W okresie od 1948 do 1956 panował w Polsce krwawy terror
zwany stalinizmem.
W 1956 r. (19 X) Gomułka wrócił do łask i w tym dniu
rozmawiał z delegacja komunistów radzieckich z Chruszczowem
i Mołotowem na czele).Widocznie przekonał ich , ze wiernie
będzie komunizował Polskę, bo już 21 X Plenum KC wybrało
go na I sekretarza KC PZPR. Gomułka obiecywał demokratyzacje
ale nic z tego nie wyszło. Początkowo doszło do pewnej
odwilży - uwolniono więźniów politycznych , nastąpiła kilkuletnia
poprawa stosunków z Kościołem katolickim ( uwolnienie
prymasa Stefana Wyszyńskiego) , powrót religii do szkól,
likwidacja większości spółdzielni produkcyjnej i porzucenie
dogmatu kolektywizacji rolnictwa.
Po 19 VI 1067 kiedy to Gomułka potępił agresję Izraela na kraje
arabskie zaczęła się akcja usuwania Żydów z aparatu władzy.
Z Polski wyjechało wtedy kilkanaście tysięcy Żydów, w tym
wielu odpowiedzialnych za zbrodnie w okresie stalinizacji
kraju ( m.in. Wolińska, Stefan Michnik, i wielu innych ).
Od 1961 r pogarszały się stosunki z Kościołem katolickim, gdyż
usuwano ze szkół naukę religii i wprowadzano tzw. wychowanie
laickie czyli ateistyczne i marksistowsko - leninowskie.
Po interwencji wojsk PRL ( 1968 r) w Czechosłowacji razem
z Sowietami było coraz większe rozczarowanie do Gomułki.
Jednym z niewielu sukcesów było nawiązanie stosunków
dyplomatycznych z RFN ( 7 XII 1970).
14 XII 1970 doszło do robotniczych strajków na Wybrzeżu
spowodowanych nieoczekiwaną podwyżka cen.Na polecenie
Gomułki milicja i wojsko krwawo stłumiły robotniczy bunt.
Wtedy grupa młodszych członków kierownictwa PZPR
wykorzystała sytuację i 20 XII zmusiła Gomułkę do rezygnacji
z funkcji I sekretarza.Edward Babiuch,Wojciech Jaruzelski,
Stanisław Kania,Franciszek Szlachcic,Józef Tejchma doprowadzili do powołania na funkcje I sekretarza KC PZPR Edwarda Gierka dotychczasowego I sekretarza KW PZPR w Katowicach ( 6 II 1971 r).
Tak zakończyła się kariera komunisty W. Gomułki zwanego
Wiesławem.
Miał on wielkie zasługi we wprowadzaniu totalitarnego systemu
komunistycznego w Polsce ( zwanej wtedy PRL), uzależnieniu
Polski od komunistów radzieckich ( z ZSRR ) oraz byl odpowiedzialny za wiele zbrodni w okresie powojennym oraz prześladowania opozycji w latach (1956 = 1970).
W. Gomułka jest autorem słów skierowanych do Stanisława
Mikołajczyka w czasie rozmów nad otworzeniem Tymczasowego
Rządu Jedności narodowej w Moskwie w VI 1945 r. :
"Władzy raz zdobytej , nie oddamy nigdy ( ...) Zniszczymy
wszystkich bandytów reakcyjnych bez skrupułów.
Możecie jeszcze krzyczeć , ze leje się krew narodu polskiego,
że NKWD rządzi Polską , lecz to nie zawróci nas z drogi."4 3 4