Odpowiedzi

2010-03-22T14:11:13+01:00
V =nRT/p

n- ilość moli przyjmujemy równe 1
R - stała gazowa 8,314 J/K
T = 168,6 ⁰C = 441,75 K
p = 1,6 atm = 162120 Pa
V - objętość gazu

V = (8,314×441,75)/162120 = 0,02265 m³ = 22,65 dm³ - objętość 1 mola gazu w podanych warunkach.
Przeliczam objętość na warunki normalne (T₂ = 273,15 K, P₂ = 101325 Pa)

V₂ = (p₁×V₁×T₂)/(T₁×p₂) = (162120×0,02265×273,15)/(441,75×101325)
V₂ = 0,0224 m³ = 22,4 dm³ - objętość 1 mola danej mieszaniny w warunkach normalnych - jest to objętość równa objętości według prawa gazu doskonałego więc:

22,4 - 100 %
x - 56,8 %
x = 12,72 dm³ - objętość NO

22,4 - 30 g
12, 72 - x
x = 17,04 g - masa NO w mieszaninie

22,4 - 12,72 = 9,68 dm³ - objętość CO₂

22,4 - 44 g
9,68 - x
x = 19,01 g - masa CO₂ w mieszaninie

17,04 + 19,01 = 36,05 g = 0,03605 kg - masa mieszaniny

d = 0,03605/0,0224 = 1,61 kg/m³ - gęstość mieszaniny
9 3 9