W poniższych zadaniach wykonaj rysunki,wpisz wielkości dane i szukane, podaj odpowiednie wzory, podstawienie do nich, wykonaj obliczenia i podaj odpowiedź z odpowiednią jednostką:

Zadanie 1.
Oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej walca o wysokości 8 cm i średnicy podstawy 10 cm.

Zadanie 2.
Tworząca stożka ma długość 17 cm a średnica podstawy 10 cm. Oblicz objętość i pole powierzchni bocznej stożka.

Zadanie 3.
Jaka będzie objętość a jaka powierzchnia kuli o średnicy koła wielkości 12 dm?

Zadanie 4.
Kąt między tworzącą a wysokością stożka wynosi 30 stopni.Obwód podstawy stożka wynosi 12πdm.Oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej stożka.

Zadanie 5.
Oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej walca o średnicy podstawy 8 cm i wysokości 5 cm.

Zadanie 6.
Oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej stożka o promieniu podstawy 7 cm i wysokości 12 cm.

Zadanie 7.
W ostrosłup prawidłowy czworokątny, w którym krawędź podstawy ma długość 8 cm a wysokość 4√3cm, wpisano kulę. Oblicz objętość i powierzchnię tej kuli.

Zadanie 8.
Przekrój osiowy walca jest kwadratem o polu równym 128 cm2.Oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej tego walca.

Zadanie 9.
Oblicz objętość stożka którego promień podstawy wynosi r=12cm,a pole powierzchni bocznej jest o 36πcm2 większe od pola podstawy.

Zadanie 10.
Kulisty balonik dopełniono gazem i jego powierzchnia zwiększyła się o 21% w stosunku do stanu poprzedniego.O ile % zwiększyła się objętość balonika?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-20T09:36:01+01:00
Zadanie1
V=pi x r(2) x H
V=pi x 5(2) x10
V= pi x 25 x 10
V= pi x 250
V= 250 pi
P=2Pi x r(2) + 2pi x r x H
P=2 Pi x 25 + 2 pi x 5 x 10
P=2 pi x 25 + 2 pi 50
P=50 x 100 pi=5000 pi
zadanie2
V=1/3 pi x r(2) x H
V=1/3 pi x 5 x H ( H obliczałam z twierdzenia pitagorasa)
Pb=pi x 5 x 17
Pb=85 pi
zadanie3
V=pi x r(2) x H
Pc=4 pi x R(2)
Pc=4 pi x 6(2)
Pc=4 pi x 36
Pc=4 x 36 pi
Pc=144 pi
V=4/3 pi x r(3)
V=4/3 pi x 6(3)
V=4/3 x216 pi
V=288 pi
zadanie5

V=pi x r(2) x H
V=pi x 4(2) x 5
V=pi x 16 x 5
V=80 pi
Pc=2 pi x r(2) x 2 pi x r x H
Pc=2pi x 16 x2pi x 2 x 5
Pc=32 x 20 pi
Pc=640 pi
zadanie6
V=1/3 x pi x r(2) x H
V=1/3x pi x7(2) x 12
V=1/3 x pi x49x 12
V=1/3 x pi 588
V=196 pi
Pc=pi x r(2) +pi x r x l(l obliczałam z twierdzenia pitagorasa)

3 2 3