1.Suma ciągu arytmetycznego jest określona wzorem Sn=3n2+6n. ile wynosi drugi wyraz ciągu??

2.Prosta o równaniu y=√3/3x+1 jest nachylona do osi OX pod kątem alfa. Ile wynosi alfa??

3.Stosunek długości podstawy do ramienia trójkąta równoramiennego jest równy 2:3. Ramę jest nachylone pod do podstawy pod kątem alfa. Ile wynosi alfa

4.W trójkącie jeden z kątów jest o 20 stopni większy od najmniejszego, a trzeci kąt jest trzykrotnie większy od najmniejszego. Jaką miarę ma najmniejszy z kątów??

5.Dany jest trójkąt ABC o kącie 80 stopni przy wierzchołku C. Kąt między dwusieczną tego kąta a wysokością poprowadzoną z wierzchołka C ma miarę 15 stopni. Ile wynosi miara kąta ABC?

6.Wysokość trójkąta prostokątnego poprowadzona z wierzchołka kąta prostego ma długość 4. Wysokość ta dzieli przeciwprostokątną na dwa odcinki, z których jejen ma długość 2. Jaką długość ma przeciwprostokątna

7.Suma miar kątów wewnętrznych wielokąta wypukłego jest równa 1800 stopni. Ile wynosi liczba boków wielokąta

8.Dany jest wierzchołek trojkąta równobocznego C=(-4,2). Bok AB zawarty jest w prostej o równaniu 2x+4y-5=0. Wyznacz długość boku tego trójkąta

9.Wyznacz współrzędne środka i promień okręgu o równaniu x2−4x+y2+12y+31=0

10.wyznacz równanie prostej prostopadłej do prostej o równaniu y 4x+3 przechodzącej przez punkty P=(12,-8)

11.Wysokość prostopadłościanu o podstawie kwadratowej jest dwa razy dłuższa od krawędzi podstawy.Objętość prostopadłościanu jest równa . Wyznacz pole powierzchni całkowitej tego prostopadłościanu.

12. W trójkącie prostokątnym ABC dane są |AC|=12, |(kąt)CAB|=60 st. Poprowadzono prosta równoległą do przeciwprostokątnej AB dzieląc bok AC w stosunku 1:5, licząc od wierzchołka C. Prosta ta przecina bok AC w punkcie M, a bok BC w punkcie N. Oblicz pole trapezu ABNM.

13. Metalową kulę o promieniu R=3 cm przetopiono na stożek. Tworząca stożka jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem α, takim że sinα = √5 5. wyznacz promień podstawy tego stożka.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-20T17:15:29+01:00
1.
S₁=3×1²+6
S₁=9

S₂= 3×2²+6×2
S₂=24

24-9=15

2.
tg 30°=√3/3

3.
2a, 3a podtawa i ramie trojkata

h=2√2a wiec sin to 2√2/3

3 3 3