Zad.1.Ze zbioru liczb {1,2,3,4,5,6,7 } losujemy kolejno bez zwracania dwie cyfry i zapisujemy je w kolejności losowań otrzymując liczbę dwucyfrową. Ile spośród tych liczb jest parzystych?
Zad.2.Średnia arytmetyczna liczb: 6, 12, 8, x, 3, 4, 6, 8, 8, jest równa 7. Oblicz medianę podanego zestawu liczb, podaj ich dominantę i oblicz odchylenie standardowe tych liczb.
Zad.3.Tworząca stożka o długości 12 tworzy z jego wysokością kąt 30 stopni Oblicz pole powierzchni całkowitej i objętość stożka.
Zad.4. Z drutu o długości 48 cm wykonano szkielet ostrosłupa czworokątnego prawidłowego o wszystkich krawędziach równej długości. Oblicz objętość i pole powierzchni bocznej tego ostrosłupa.
Zad.5. Funkcja liniowa opisana jest wzorem: f(x) = (2 - a)x +3
Wyznacz liczbę a dla której:
a) punkt A=(-5,7) należy do wykresu funkcji f
b) funkcja f jest rosnąca
c)wykres funkcji f oraz wykres funkcji g(x) = - 0,75x+6 przecinają oś Ox w tym samym punkcie.
Zad.6.Wyznacz punkty wspólne okręgu o równaniu : (x-3)2+ (y-5)2 = 4 i prostej x + y = 10. podaj środek i promień tego okręgu.

1

Odpowiedzi

2010-03-20T19:27:53+01:00