Odpowiedzi

2009-10-27T18:26:12+01:00
Kontrreformacja w Polsce
*reformacja w Polsce była krótkotrwała,gdyż brak było poparcia chłopów,a szlachta po zrealizowaniu postulatów ruchu egzekucyjnego powracała do katolicyzmu
*w 1565r. przyjęcie przez Zygmunta Augusta uchwał soboru trydenckiego,a w 1577r. przez kler
*podniesienie poziomu moralnego i intelektualnego duchowieństwa
*sprowadzenie w 1564r. przez bp Stanisława Hozjusza jezuitów do Polski (Braniewo)-zakładanie przez nich szkół dla młodzieży szlacheckiej; jezuici przyczynili się do odbudowy pozycji Kościoła,a w przyszłości do nietolerancji
-działalność Piotra Skargi-autor "Kazań Sejmowych","Żywotów Świętych",spowiednik króla Zygmunta III Wazy
-przetłumaczenie Biblii na język polski przez Jakuba Wujka
*1596r. unia w Brześciu nad Bugiem-podporządkowanie Kościoła prawosławnego papieżowi,powstał Kościół greckokatolicki,nazywany unickim
*nasilenie kontrreformacji nastąpiło pod rządami Zygmunta III Wazy-stosował cenzurę zakazującą druku książek,na urzędy powoływał tylko katolików,stąd powrót szlachty do katolicyzmu(tzw konwersja czyli nawrócenie na katolicyzm)
*1638r. zamknięto szkołę i drukarnię arian w Rakowie,a w 1658r. wygnano ich z Polski
*1668r. odstępstwo od katolicyzmu uznano za przestępstwo apostazji,karane wygnaniem z kraju i konfiskatą majątku
*tzw. tumulty-wzniecane najczęściej przez uczniów szkół jezuickich,fanatyków-niszczono zbory,których odbudowy zakazano
-1724r. sprawa toruńska-w odpowiedzi na napad uczniów kolegium jezuickiego na uczniów gimnazjum protestanckiego tłum protestantów zdemolował kolegium i klasztor jezuitów-dwóch burmistrzów Torunia i 12 uczestników zajść skazano na karę śmierci,co odbiło się niekorzystnym echem w całej Europie
*w połowie XVIII w nastąpił schyłek kontrreformacji
10 4 10