Zadania z ciepła właściwego, energii wewnętrznej.
Proszę jasno i przejrzyście. :P
Nie muszą być rozwiązane wszystkie, za najwięcej
DAJĘ NAJ !!

7. W naczyniu znajduje się woda o temperaturze 20⁰C. Po dostarczeniu energii temperatura wzrosła o 10K. Jaka była temperatura wody po ogrzaniu (wyraź temperaturę w K i ⁰C).
10. Pocisk ołowiany o masie 0.1 kg, poruszający się z prędkością 200 m/s, przebija deskę i porusza się dalej z prędkością 100 m/s. Oblicz zmianę energii wewnętrznej pocisku, jeśli wiadomo, że pochłonął połowę ubytku energii kinetycznej. O ile stopni ogrzał się ten pocisk?
13. Do 10 l wody o temp. 10⁰C wrzucono bryłkę aluminiową o temp. 150⁰C. Jaka była masa wrzuconej bryłki, jeżeli temp. wody wzrosła o 1⁰C?
15. Ze spalenia 1l benzyny silnik wykorzystuje praktycznie 50MJ energii. Ile litrów spali ten silnik, pracując ze średnia mocą 50 kW w czasie 6 godzin?
16. Z jednej czekoladki można uzyskać 100kJ energii. W jakim czasie rowerzysta, pracując mocą 200W, zużywa tyle właśnie energii?
19. Jaka jest różnica energii wenętrznej 5 kg lodu i 5 kg wody o temp. 0⁰C, jeżeli ciepło topnienia lodu wynosi 334kJ/kg?
20. 250 ml wody o temp. 15⁰C zmieszano z 250 ml wody o temp 19⁰C. Jak zmieniała się energia wewnętrzna wody o wyższej temp.?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-24T12:06:57+01:00
7.
---

-------------------------------------------------------

10.
m = 0.1 kg
c = 130
v₁=200m/s
v₂=100m/s
Ek = mv²/2
Ek1 = 0,1 x 200²/2 = 0,1 x 40000/2 = 2000 J
Ek2 = 0,1 x 100²/2 = 0,1 x 10000/2 = 500J
ΔEk= 1500 J
½Ek = Ew
Ew = 1500/2 = 750 J

Q = cmΔT
Q = Ew

750 = 130 x 0,1 x Δt
750 = 13ΔT
ΔT = 750/13
ΔT = 57,7°C

Pocisk ogrzał się o 57,7°C.

-------------------------------------------------------

13.
M=10kg
Cw=4200J/kg°C
Cal=896J/kg°C
T2=150 °C
T1=10 °C
m=?
T=11°C

Q₁=Q₂
m*Cal*(T₂-T)=M*Cw*(T-T₁)
m=[M*Cw*(T-T₁)]/[Cal*(T₂-T)]

m=10*4200*1/896*139=42000/124544=0,34kg

Odp. Masa bryły to 0,34kg.

-------------------------------------------------------

15.

P=50kW=50000W
t=6h=6*3600s=21600s

P=W/t
W=P*t=21600*50000=1080 000 000 J=1080 MJ

1 litr----W'
x litrów --W

1 litr----50 MJ
x litrów --1080 MJ

x litrów =21,6 litra

Odp. Spali 21,6 l benzyny.

-------------------------------------------------------

16.

E=W=100kJ=100000J
P=200W

P=W/t
t=W/P=100000J/200W=500s=8 min 20s

Odp. W czasie 8min i 20s.

-------------------------------------------------------

19.
Q=m*L=5kg*334kJ/kg=1670 kJ

Odp. Różnica ta wynosi 1670 kJ.