Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-21T00:35:43+01:00
1.
Państwa w których są jakiekolwiek mniejszości narodowe, będą chroniły w obrębie ich odnośnych terytoriów istnienie oraz tożsamość
narodową lub etniczną, religijną i językową mniejszości
2.
Mają zapewnić (państwa) warunki
służące wspieraniu takiej tożsamości.
Dla osiągnięcia tych celów Państwa przyjmą środki ustawodawcze i inne.
3.
osoby należące do mniejszości mają prawo do korzystania ze swej własnej
kultury,
4.osoby należące do mniejszości mają prawo do wyznawania i praktykowania swej własnej religii
5. osoby należące do mniejszości mają prawo do używania swego
własnego języka, publicznie i prywatnie, swobodnie i bez ingerencji lub jakiejkolwiek formy
dyskryminacji.
6.
Osoby należące do mniejszości mają prawo do zakładania i utrzymywania swych
własnych stowarzyszeń.
7.
Osoby należące do mniejszości mają prawo do skutecznego uczestnictwa – na szczeblu
państwowym i, gdzie to jest właściwe, na szczeblu regionalnym – w decyzjach dotyczących
mniejszości, do których one należą lub regionów, w których one zamieszkują, w sposób
dający się pogodzić z ustawodawstwem państwowym
8.
Osoby należące do mniejszości mają prawo do zakładania i utrzymywania swych
własnych stowarzyszeń.
9.
Osoby należące do mniejszości mają prawo do nawiązywania i utrzymywania, bez
jakiejkolwiek dyskryminacji, swobodnych i pokojowych kontaktów z innymi członkami ich
grupy oraz z osobami należącymi do innych mniejszości, jak również kontaktów poprzez
granice z obywatelami innych Państw, z którymi są połączone więzami narodowymi lub
etnicznymi, religijnymi i językowymi.
10.
Osoby należące do mniejszości mogą realizować swoje prawa, włączając prawa
ustalone w niniejszej Deklaracji, indywidualnie, jak również we wspólnocie z innymi
członkami swej grupy, bez jakiejkolwiek dyskryminacji.
Żadna szkoda nie może wynikać dla osoby należącej do mniejszości w konsekwencji
realizowania lub nie realizowania praw ustalonych w niniejszej Deklaracji.
11.
Tam, gdzie jest to pożądane, Państwa przyjmą środki dla zapewnienia, by osoby,
należące do mniejszości, mogły realizować w pełni i skutecznie wszystkie ich prawa
człowieka i podstawowe wolności bez jakiejkolwiek dyskryminacji oraz na warunkach pełnej
równości wobec prawa.
12.
Państwa podejmą środki dla stworzenia korzystnych warunków zapewniających osobom
należącym do mniejszości zdolność wyrażania ich cech charakterystycznych oraz rozwijania
ich kultury, języka, tradycji i zwyczajów, wyjąwszy sytuacje, w których dane praktyki
naruszałyby prawo krajowe i byłyby sprzeczne ze standardami międzynarodowymi.
Gdziekolwiek jest to możliwe, Państwa podejmą właściwe środki dla zapewnienia, by
osoby należące do mniejszości korzystały z adekwatnych udogodnień służących nauce ich
macierzystego języka lub pobierania nauki w ich języku macierzystym.
13.
Tam, gdzie jest to właściwe, Państwa podejmą środki w dziedzinie edukacji, celem
wspierania znajomości historii, tradycji, języka i kultury mniejszości istniejących w obrębie
ich terytorium. Osoby należące do mniejszości winny dysponować adekwatnymi
udogodnieniami dla zdobywania wiedzy w społeczeństwie jako całości.
14.
Państwa rozważą właściwe środki służące zapewnieniu, by osoby należące do
mniejszości mogły swobodnie uczestniczyć w gospodarczym postępie i rozwoju swego kraju.
15.
Polityki i programy państwowe należy planować i urzeczywistniać z należytym
uwzględnieniem uprawnionych interesów osób należących do mniejszości.
16.
Międzynarodowe programy współpracy i pomocy należy planować i urzeczywistniać z
należytym uwzględnieniem informacji i doświadczeń, celem popierania wzajemnego
zrozumienia i zaufania.
17.
Państwa będą współdziałały w kwestiach dotyczących osób należących do mniejszości,
włączając wymianę informacji i doświadczeń, celem popierania wzajemnego zrozumienia i
zaufania.
18.
Państwa będą współdziałały w celu popierania poszanowania praw ustalonych w
niniejszej Deklaracji.
19.
Nic w niniejszej Deklaracji nie przeszkadza wypełnianiu zobowiązań
międzynarodowych Państw odnoszących się do osób należących do mniejszości. W
szczególności Państwa będą wypełniały w dobrej wierze zobowiązania, które zaciągnęły na
podstawie traktatów i porozumień międzynarodowych, których są stronami.
Realizacja praw ustalonych w niniejszej Deklaracji nie może szkodzić korzystaniu przez
wszystkie osoby z uniwersalnie uznanych praw człowieka i podstawowych wolności.
Podejmowane przez Państwa środki służące zapewnieniu skutecznego korzystania praw
ustalonych w niniejszej Deklaracji nie mogą być prima facie uważane za sprzeczne z zasadą
równości zawartą w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.
Nic w niniejszej Deklaracji nie może być rozumiane jako zezwalające na jakąkolwiek
działalność sprzeczną z celami i zasadami Narodów Zjednoczonych, włączając w to zasady
suwerennej równości, integralności terytorialnej i niepodległości politycznej Państw.
20.
Agendy wyspecjalizowane oraz inne organizacje systemu Narodów Zjednoczonych będą
wnosiły wkład w pełne urzeczywistnienie praw i zasad zawartych w niniejszej Deklaracji w
obrębie odnośnych sfer kompetencji.
Część spisana jest z deklaracji Praw