Odpowiedzi

2010-03-21T13:27:22+01:00
Substancje chemiczne dzieli się na proste, czyli pierwiastki, i złożone, czyli związki chemiczne oraz mieszaniny. Pierwiastki dzielą nie na metale i niemetale. 90 pierwiastków występuje w przyrodzie, a pozostałe zostały otrzymane sztucznie, drogą reakcji jądrowych.
Mieszaniny dzielą się na jednorodne i niejednorodne. Można je rozdzielić na składniki za pomocą metod fizycznych.
Zjawiska fizyczne to przemiany, które nie prowadzą do powstania nowych substancji i nie zmieniają właściwości chemicznych substancji.
Reakcje chemiczne to przemiany, które prowadzą do powstania nowych substancji o zupełnie innych właściwościach chemicznych.
Pierwiastki chemiczne to substancje proste, których nie można rozłożyć na prostsze za pomocą reakcji chemicznych. Związki chemiczne to substancje złożone z co najmniej dwóch pierwiastków połączonych ze sobą trwale.
Symbole pierwiastków chemicznych i wzory związków chemicznych pozwalają zapisać przebieg reakcji chemicznej w sposób prosty, zrozumiały dla wszystkich ludzi znających „język chemiczny”.
Powietrze jest mieszaniną gazów, głównie azotu i tlenu. W powietrzu znajdują się składniki stałe i zmienne. Stałymi składnikami powietrza są tlen, azot i w małej ilości gazy szlachetne. Tlen można otrzymać w pracowni chemicznej przez reakcję analizy tlenku rtęci (II) lub manganianu (VII) potasu. Tlen jest pierwiastkiem niezbędnym do życia – służy do oddychania i spalania. Łatwo łączy się z metalami i niemetalami, dając tlenki. Tlen jest pobierany z atmosfery i wydzielany do atmosfery, czyli ustawicznie krąży w przyrodzie. Odmianą tlenu jest ozon. Zmienne składniki powietrza to dwutlenek węgla, który podobnie jak tlen krąży w przyrodzie, oraz woda, która w powietrzu występuje w postaci pary wodnej.
Efekt cieplarniany, dziura ozonowa i zanieczyszczenia powietrza to główne zagrożenia dla przyrody i człowieka. Problem ochrony środowiska naturalnego to „być albo nie być” człowieka.
Wodór jest pierwiastkiem występującym w olbrzymiej ilości we Wszechświecie, ale w małej ilości na Ziemi. Jest gazem palnym, wybuchowym po zmieszaniu z tlenem. Może brać udział w reakcjach utleniania – redukcji.
Reakcje chemiczne można podzielić na reakcje: analizy, syntezy, wymiany (np. reakcja utleniania – redukcji).
Ze względów energetycznych reakcje chemiczne dzieli się na egzoenergetyczne i endoenergetyczne.

Prosze
4 2 4