Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
1. Uprawy monokulturowe- polegają na uprawianiu roślin tego samego gatunku przez wiele kolejnych lat na tym samym obszarze.

Negatywne skutki upraw monokulturowych:
- jednostronne wyczerpanie składników pokarmowych z gleby
- ciągłe pobieranie wody z tych samych warstw
- zmęczenie gleby
- obniżka plonu
- wyjaławianie gleb

2. Bonitacja gleb- ocena jakości gleb pod względem ich wartości użytkowej, uwzględniająca żyzność gleby, stosunki wodne w glebie, stopień kultury gleby i trudność uprawy w powiązaniu z agroklimatem, rzeźbą terenu oraz niektórymi elementami stosunków gospodarczych.

Aby określic klasy bonitacyjne gleb, uwzględnia się następujące kryteria:
- budowa profilu (typ i podtyp gleby, rodzaj, gatunek, miąższość poziomu próchnicznego i zawartość próchnicy, odczyn i skład chemiczny, właściwości fizyczne, oglejenie),
-stosunki wilgotnościowe, uwarunkowane położeniem w terenie,
- wysokość nad poziomem morza.

Klasy bonitacyjne- to podział klas ze względu na jakośc.

3.Dioksyny – potoczna nazwa grupy organicznych związków chemicznych będących pochodnymi oksantrenu. Składają się one z dwóch pierścieni benzenowych połączonych przez dwa atomy tlenu oraz od jednego do ośmiu atomów chloru przyłączonych do pierścieni benzenowych. Dioksyny są jednymi z najbardziej toksycznych związków, jakie otrzymano w wyniku syntezy. Istnieją jednak na Ziemi w śladowych ilościach jako produkt spalania drewna.Dioksyny w niezamierzony sposób powstają w śladowych ilościach podczas różnych reakcji chemicznych prowadzonych w przemyśle bądź samorzutnie np. w trakcie spalania drewna i wszelkich związków organicznych.
4 5 4