Odpowiedzi

2010-03-21T21:52:09+01:00
1.
-odpowiednie warunki pracy i wynagrodzenie
-nie mogą należeć do żadnej partii politycznej ani związku zawodowego
-ich zwolnienie, zawieszenie lub przeniesienie nie może się odbyć bez zgody sądu w którym pracują
-przysługuje im immunitet sędziowski jest to przywilej polegający na tym że sędziowie nie mogą być przyciągani do odpowiedzi
2.
-oskarżony jest nie winny dopóki wina nie będzie mu udowodniona
-wszelkie wątpliwości w sprawie są argumentami na rzecz oskarżonego
-oskarżony i jego rodzina mają prawo odmówić zeznań w sądzie
-oskarżony ma prawo do obrony jeżeli nie stać go na adwokata otrzymuje obrońcy z urzędu.
3.
* zapewnia wykonanie ustaw,
* wydaje rozporządzenia,
* koordynuje i kontroluje prace organów administracji rządowej,
* chroni interesy Skarbu Państwa,
* uchwala projekt budżetu państwa,
* kieruje wykonaniem budżetu państwa oraz uchwala zamknięcie rachunków państwowych i sprawozdanie z wykonania budżetu,
* zapewnia bezpieczeństwo wewnętrzne państwa oraz porządek publiczny,
* zapewnia bezpieczeństwo zewnętrzne państwa,
* sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie stosunków z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi,
* zawiera umowy międzynarodowe wymagające ratyfikacji oraz zatwierdza i wypowiada inne umowy międzynarodowe,
* sprawuje ogólne kierownictwo w dziedzinie obronności kraju oraz określa corocznie liczbę obywateli powoływanych do czynnej służby wojskowej,
* określa organizację i tryb swojej pracy.
2 5 2