DAJĘ NAJ >! :****

1.Dlaczego obecna Konstytucja nazywana jest październikową .?

2.Znajdź w Konstytucji Rp artykuły określające podane niżej zasady naszego pańsstwa.;

- zasada suwerenności narodu i reprezentacji
-zasada demokratycznego państwa prawa
-pluralizmu politycznego i społecznego
-podziału i równoważenia się władz
-republikańskiej formy rządów
-unitarnej formy panstwa
-samorządności terytorialnej i decentralizacji władz państwowej
-wolnoś i praw człowieka i obywatela

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-22T13:12:57+01:00
1. Poniewaz Konstystucja weszla w zycie 17 pazdziernika 1997 roku i obowiazuje do dnai dzisiejszego

2.*
*zasada demokratycznego panstwa prawa: "RP jest demokratycznym panstwem prawnym, urzeczywistniajacym zasady sprawiedliwosci spolecznej. [...] Organy wladzy publicznej dzialaja na podstawie i w granicach prawa" /Art. 1,7/
*zasada pluralizmu politycznego i spolecznego: " RP zapewnia wolnosc tworzenia i dzialania partii politycznych. Partie polityczne zrzeszaja sie na zasadzie dobrowolnosci i rownosci obywateli polskich w celu wplywania metodami demokratycznymi na ksztaltowanie polityki panstwa. [...] RP zapewnia wolnosc tworzenai i dzialania zwiazkow zawodowych, organizacji spoleczno-zawodowych rolnikow, stowarzyszen, ruchow obywatelskich,innych dobrowolnych zrzeszen oraz fundacji" /Art11,12/
*podzialu i rownowazenai sie wladz: " Ustrój RP opiera sie an podziale i rownowadze wladzy ustawodawczej, wladzy wykonawczej i wladzy sadowniczej. [...] Wladze ustawodawcza sprawuje Sejm i Senat, wladze wykonawcza Prezydent RP i Rada Ministrów, wladze sadownicza sady i trubynaly." /Art 10./
*republikanskiej formy rzadow: zasada ta nie zostala wyrazona w konstytucji wprost;mimo to znajduje swoj wyraz w oficjalnej nazwie panstwa - Przeczpospolitej Polskiej; w jezyku polskim slowo "Rzeczpospolita" jest odpowiednikiem slwoa "republika"
*unitarnej formy panstwa: "RP jest panstwem jednolitym." /Art 3./
*dencentarlizacji wladzy panstwowej i samorzadnosci: " Ustroj terytorialny RP zapewnia decentralizację władzy publicznej. [...] Ogól mieszkancow jednostek zasadniczego podzialu terytorialnego stanowi z mocy prawa wspolnote samorzadowa. Samorzad terytorialny uczestniczy w sprawowaniu wladzy panstwowej." /Art. 15,16/
7 4 7