Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-22T13:47:35+01:00
Przedsiębiorstwo państwowe jest wyodrębnioną organizacyjnie ,ekonomicznie i prawnie jednostka gospodarczą utworzona przez upoważniony do tego organ administracji pańtwowej .Działalność przedsiębiorstw państwowych reguluje ustawa z dnia 25 września 1981r. (DzU nr 21.poz.122)wraz z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami.Whierarchi jednostek państwowych ,przedsiebiorstwo państwowe jest najniższym szczeblem samodzielnie gospodarującym i wykonującym swe zadania oraz w pełni za to odpowiedzialnym .Z podanego określenia przedsiebiorstwa państwowego wynikaja jego cechy :
a) odrębność organizacyjna -przedsiębniorstwo stanowi wydzieloną z całości gospodarki narodowej jednostkę organizacyjną mającą określoną nazwę i siedzibę.Odrębność zakłada również określnie rodzaju działalności przedsiębiorstwa oraz ustalenie swoistego systemu zarządzania i struktury organizacyjnej .Całościa zarządza dyrektor przedsiębiorstwa ,który reprezentuje je na zewnątrz wobec innych jednostek gospodarczych i instytucji.

b) odrębność terytorialna - maszyny,urządzenia ,budynki i budowle przedsiebiorstwa zajmuja określony i wydzielony teren .Może to byc jeden obszar lub kilka obszarów położonych w różnych punktach miejscowości ,wojewódzctwa lub kraju .

c) odrębność ekonomiczna -wiąże się z wydzieleniam przedsiębiorstwu części mienia ogólnonarodowego w postaci środków produkcji ,którymi dysponuje samodzielnie w celu wykonywania swych zadań gospodarczych i społecznych .Przedsiębiorstwo sprzedaje swe wyroby lub usługi i otrzymanymi z tego tytułu środkami pieniężnymi pokrywa sew wydatki.Konsekwencją wyodrębnienia ekonomicznego jest posiadanie własnego konta w banku ,na które prekazywane są środki pieniężne nalezne temu przedsiębiorstwu i z którego czerpie środki płacac swym kontrahentom.
d)odrębność prawna -jest prawnym wyrazem odrębności organizacyjnej i ekonomicznej .Przedsaiębiorstwo uzyskuje odrędnośc z chwilą wpisania go do rejestru przedsiebiorstw państwowych ,znajdującego się we właściwym sądzie ,wówczas określa się , że przedsiębiorstwo nabyło osobowość prawna , czyli stało się osoba prawną .


Przedsiebiorstwa prowadzą działalnośc opierającą się na zasadach, które wynikają z ustawy o przedsiebiorstwach państwowych ,stanowiącej, że przedsiebiorstwo jest jednostka gospodarczą :

a) samodzielna -organy przedsiebiorstwa państwowego decydują w sposób niezależny o wszystkich sprawach przedsiębiorstwa oraz organizuja jego działalność Organami przedsiębiorstwa państwowego są : ogólne zebranie pracowników lub ich delegatów oraz rada pracownicza i dyrektor przedsiębiorstwa Pełną samodzielność na przedsiębiorstwo w dysponowaniu swym majątkiem . Może sprzedawac lub wypożyczać swe środki produkcji zgodnie z obowiązującymi przepisami.Przedsiębiorstwo ma również możliwość organizowania wspólnych przedsiębiorstw z innymi przedsiębiorstwami, nie zaeszw państwowymi .

b) samofinansowanie -przedsiębiorstwo posiadające odrębność ekonomiczną pokrywa bieżące wydatki związane z zużyciem środków produkcji oraz z wynagrodzeniem pracowników z uzyskanych przychodów ze sprzedaży swoich wyrobów i usług orza pokrywa swe zobowiązania wobec budżetu państwa (podatki).Istotą samofinansowania jest to,że po opłaceniu swych zobowiązań przedsiębiorstwu pozostaje nadwyżka środków finansowych, które może przeznaczyć na swój rozwój lub na dodatkowe wynagrodzenie załogi i cele socjalno-bytowe.


Ze zwględu na strukturę organizacyjną przedsiebiorstwo państwowe może mieć formę :

- przedsiebiorstwa jednoizakładowego :stanowi zwarta całość terytorialną , samodzielnoie gospodarującą i składająca sie z jednego zakładu produkcyjnego lub usługowego .
- przedsiebiorstwo wielozakładowe -składa się z dwóch lub większej ;liczby zakładów połozonych w różnych miejscach i spełniających odrębne zadania


Przedsiebiorstwa państwowe tworzone są przez odpowiednie organy administracji państwowej (np: ministrowie, wojewodowie ), które nazywane są organami załozycielskimi. Przed utworzeniem przedsiębiorstwa organ założycielski powołuje specjalny zespół , którego zadaniem jest zbadanie potrzebu utworzenia przedsiębiorstwa ,oraz oceny , czy istnieją warunki do jego powstania .
Z punktu widzenia charakteru działalności ,przedfsiebiorstwa państwowe mogą być tworzone jako :
- przedsiebniorstwa działające na zasadach ogólnych ,
- przedsiębiorstwa użyteczności publicznej -mające na celu zaspakajać nieprzerwanie bieżące potrzeby ludności .

Nadzór nad działalnością przedsiebiorstw sprawuja jedynie organy założycielskie ,które jednak moga swe uprawnienia nadzoru przekazac powołanym przez nie radom nadzorczym.Spółdzielnie działają na podstawie ustawy z dnia 16 wrzesnia 1982r.zwanej :"Prawem spółdzielczym :(DzU nr 30 , poz. 210) wraz z późniejszymi zmianami , z których najważniejsza jest zmiana zawarta w ustwaie z dnia 7 lipca 1994r.(Dz U nr 90, poz. 419).
Do cech wyrózniajacych spółdzielnię jako organizację gospodarczą mozna zaliczyc to, że jest ona dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób , które w interesie członków spółdzielni prowadzi wspólną działalność gospodarczą .Może również prowadzic działalnośc społeczną i oświatową na rzecz swoich członków i ich środowiska oraz dzielić nadwyżke bilansowa czyli zysk pomiędzy swoiich członków .Decyzje o założeniu spółdzielni podejmuja członkowie założyciele (co najmniej 10 osób fizycznych i prawnych albo 3 osoby prawne ).Do wniosku o zarejestrowanie spółdzielni, składanego do właściwego sądu, należy dołączyc status i załozenia ekomoniczno-organizacyjne zakładanej spółdzielni . Z chwila rejestracji spółdzielnia nabywa osobowość prawna .