Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-21T17:35:04+01:00
Program binarny;
uses CRT;
var
liczba: string;
dlugosc, potega, i:integer;
dziesietna:real;
begin
clrscr;
Textcolor(white);
Writeln('Podaj liczbe w systemie binarnym:');
readln(liczba);
dlugosc := length(liczba);
dziesietna := 0;

for i := 1 to dlugosc do begin
if liczba[i] = '1' then begin
dziesietna := dziesietna + exp((dlugosc - i)*ln(2));
end;
end;

Textcolor(yellow);
write('Ta liczba w systemie dziesientnym to: ');
Write(trunc(dziesietna));
readln;
end.