Odpowiedzi

2009-04-20T17:55:32+02:00
A) warunki normalne
3H₂ + N₂ -----> 2NH₃
obliczamy objętość wodoru
M NH₃ = 14 + 3 = 17 g/mol

3 x 22,4 dm3 ----34 g
X --------- 200g

X = 395,2 dm3 – objętość wodoru

Obliczamy objętość azotu

22,4 dm3 – 34 g
X ---- 200 g

X = 131,76 dm3 – objętość azotu

b) tutaj należy wykorzystać równanie Clapeyrona

p x V = n x R x T
V = pxV / R x T

Obliczam objętość 3 moli wodoru

V = 3 x 83,1 x 298/ 976
V = 76,1 dm3

Proporcja

76,1 dm3 – 34 g
X ---200 g

X = 447 dm3 – taką objętość wodoru należy zmieszać w celu
przygotowania 200 g amoniaku

Obliczam objętość 1 mola azotu z równania Clapeyrona

V = 1 x 83,1 x 298/ 976
V = 25,3 dm3

25,3 ---34
X ----- 200

X = 148,8 dm3 - taką objętość azotu należy zmieszać w celu
przygotowania 200 g amoniaku
12 4 12