Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-27T21:15:50+01:00
Skutki Unii Lubelskiej:
* pozytywne:
- powoli wzrasta znaczenie polskiego języka i obyczajów
- do Polski przyłączono Podlasie, Wołyń oraz Ukrainę
- unia podźwignęła Litwę kulturalnie i przybliżyła jej europejskie dziedzictwo
- zostaje zahamowane zagrożenie Litwy ze wschodu
- Polacy i Litwini stają się bardziej tolerancyjni
* negatywne:
- przywileje polskiej szlachty przechodzą na szlachtę litewską
- połączenie Polski z zacofaną Litwą sprawiło, że rozproszył się polski potencjał ekonomiczny co zepchnęło Polskę do rzędu krajów biedniejszych i utrudniło rozwój gospodarki towarowej
- szlachta emigruje na wschód w poszukiwaniu majątków na urodzajnych, a słabo zasiedlonych ziemiach, co daje jej, a właściwie magnatom ogromną przewagę nad mieszczaństwem
- dalsze bogacenie się szlachty pociąga za sobą wzmożony ucisk chłopstwa, szczególnie na terenach litewsko-ruskich
- Polska zostaje zmuszona do zwiększenia wysiłku militarnego na wschodzie, co doprowadza do zaniedbania polskich interesów na zachodzie oraz osłabienia pozycji wobec Habsburgów i Hohenzollerów
- do utrzymania bezpieczeństwa w tak ogromnym kraju potrzebna jest duża armia, której utrzymanie dużo kosztuje
33 4 33
2009-10-27T21:50:08+01:00
Po pól rocznych rokowaniach (od stycznia do lipca 1569r). Podpisano wreszcie Akt Unii. Litwa utraciła przeszło 60% terytorium ale pozostała jak osobne państwo w okrojonej postaci. Królestwo Polskie, zwane potocznie Koroną i Wielkie Księstwo Litewskie utworzyły wspólne Państwo o nazwie Rzeczpospolita Obojga Narodów. Rzeczpospolita ta miała charakter Unii Realnej czyli połączenia państw przez instytucje ustrojowe. Zmiany terytorialne w wyniku Unii. Do Korony wcielone zostały Podlasie z Białymstokiem oraz Ukraina z Kijowem. Wielkie Księstwo Litewskie składało się od tond tylko z Litwy właściwej z Wilnem oraz Białorusi z gdzie głównymi miastami były Mińsk i Mohylów.
Ustrój Rzeczpospolitej Obojga Narodów
A) Wspólne instytucje(Polsko-Litewskie)
-Król-Wielki Książe Litewski
-Sejm złożony(złożony z Senatu oraz Izby Poselskiej)
-Moneta(złoty polski)
-Polityka Zagraniczna
B) Osobne dla Polski i Litwy instytucje ustrojowe
-Urzędy Centralne(Kanclerz Minister Spraw Zagranicznych),
Urzędy Terenowe(Wojewodowie)
-Wojsko Polskie, Wojsko Litewskie
-Skarb Państwa
-Sądownictwo
Znaczenie Unii kto odniósł korzyści: 60% Terytoriów Przyłączono do Polski. Z Unii Większe korzyści wyciągnęła Polska.
19 2 19