Odpowiedzi

2009-10-27T20:08:00+01:00
Cz. HNO3 + NaOH --> NaNO3 + H2O
jonowa H+ + NO3- + Na+ + OH- -------> Na+ + NO3- + H2O
jonowa skrocona H+ + OH- ----> H2O
cz. 2 HNO3 + Na2O -> 2 NaNO3 + H2O
j. 2H+ + 2NO3- + Na2O --> 2 Na+ + 2NO3- + H2O
j.s. 2H+ + Na2O --> 2 Na+ + H2O
cz. 2 NaOH + N2O5 --> 2 NaNO3 + H2O
j. 2 Na+ + 2 OH- + N2O5 ---> 2Na + + 2NO3 + H2O
j.s. 2OH+ + OH- + N2O5 ---> 2NO3 + H2O

cz. HNO3 + KOH --> KNO3 + H2O
jonowa H+ + NO3- + K+ + OH- -------> K+ + NO3- + H2O
jonowa skrocona H+ + OH- ----> H2O
cz. 2 HNO3 + K2O -> 2 KNO3 + H2O
j. 2H+ + 2NO3- + K2O --> 2 K+ + 2NO3- + H2O
j.s. 2H+ + K2O --> 2 K+ + H2O
cz. 2 KOH + N2O5 --> 2 KNO3 + H2O
j. 2 K+ + 2 OH- + N2O5 ---> 2K + + 2NO3 + H2O
j.s. 2OH+ + OH- + N2O5 ---> 2NO3 + H2O

dysocjacja jonowa soli
NaNO3 ---H2O ---> Na+ + NO3-
KNO3 ---H2O ---> K+ + NO3-
3 2 3