Odpowiedzi

2009-10-27T20:12:43+01:00
Ostrzegamy: to opowiadanie jest piękne, ale tragiczne. It begins with Orpheus, the best musician that ever lived. Zaczyna się od Orfeusza, najlepszy muzyk, jaki kiedykolwiek żył. One strum of his lyre, one note sung, and beasts would crawl to him, rocks would shift their moss to move to be closer, trees would tear their roots to be closer to him. Jeden strum jego lira, z jednym kwitem śpiewano i zwierząt będzie indeksować do niego kamienie będą dokonywać mech, aby przenieść się bliżej drzew oderwać swoje korzenie, aby być bliżej niego. He had more power than a mortal man ought to for he was the son of the Muse Calliope . Miał więcej energii niż śmiertelny człowiek powinien był bowiem syn Muse Calliope.
Eurydice, przez Adrienne klonów

He lived his life simply and carelessly until the day he met Eurydice . Przeżył swoje życie po prostu i niedbale do dnia spotkał Eurydice. She was a Dryad , and when they fell in love it meant everything to them. Była Driada, a kiedy zakochał się w to wszystko oznacza dla nich. But the rustic god Aristaeus saw Eurydice's beauty and desired it, and did not care that she was unwilling and in love with another. Ale rustykalne boga Aristaeus zobaczył piękno Eurydice i pożądany, a nie opieki, że nie chciał i miłość innym. She ran from him in terror, without thought to her step, and so it was she stepped on a poisonous snake in her flight. Prowadziła z nim w popłochu, bez myśli jej krok, i tak było Weszła na jadowitego węża w jej lotu. The venom of its bite killed her at once and her spirit went to the Underworld. Jad jej gryźć ją zabił na raz i jej ducha udał się do podziemi. Orpheus was inconsolable. Orfeusz był niepocieszony. His grief was bitter, but he did not let it lull him into a stupor, he decided to take action. Jego smutek był gorzki, ale nie pozwól go uśpić go w osłupienie, zdecydował się podjąć działania.
Eurydice, przez Merson

With his lyre, Orpheus descended into the Underworld. Z liry, Orfeusz zstąpił do Underworld. A normal mortal would have perished any number of times, but Orpheus had his lyre and his voice and he charmed Cerberus - the three-headed monster dog of Hades who guarded the Underworld - into letting him pass. Normalny śmiertelnik nie zginęła dowolną liczbę razy, ale Orfeusz miał lirę i głos i oczarował Cerber - trójgłowy pies potwór Hades, który strzegł Underworld - pod wynajem mu przejść. Facing Hades and his cold Queen Persephone he played for them his sorrow at the loss of his love. Facing Hades i zimne Queen Persephone grał dla nich smutek z powodu utraty jego miłości. The heart that was frozen by Hades' abduction melted in Persphone's breast and a tear rolled down her cheek. Serca, które zostało zamrożone przez uprowadzenia Hades "topi się w piersi Persphone i łzy toczyły się po jej policzku. Even Hades could not help weeping. Nawet Hades nie mógł pomóc płaczem. They let Orpheus through to Eurydice, but warned him very carefully: Eurydice would follow him into the light of the world and once she entered the sunlight she would be changed from a shade back to a woman. Pozwalają one na Orfeusz aż do Eurydyki ", ale ostrzegł go bardzo ostrożnie: Eurydice pójdzie za nim w światłością świata i raz weszła do światła słonecznego zostanie ona zmieniona z cienia powrót do kobiety. But if Orpheus doubted, if he looked back to see her, she would be lost to him forever. Ale jeśli Orfeusz wątpliwości, gdyby spojrzał na nią zobaczyć, byłaby przegrałem z nim na zawsze.
Eurydyki i Orfeusza, przez Elsie Russell

Orpheus heard and rejoiced. Orfeusz słyszał i cieszyli się. He turned and left the dark hall of Hades and began his ascent back to life. Odwrócił się i wyszedł z ciemnej sali Hades i rozpoczął wznoszenie z powrotem do życia. As he walked he rejoiced that his wife would soon be with him again. Jak szedł radował się, że jego żona wkrótce będzie z nim ponownie. He listened closely for her footfall behind him, but a shade makes no noise. Słuchał uważnie jej odgłos kroków za nim, ale cień sprawia, że nie ma hałasu. The closer to the light he got, the more he began to believe that Hades had tricked him to get him out of the Underworld, that Eurydice was not behind him. Im bliżej do światła dostał, tym bardziej zacząłem wierzyć, że piekło nie oszukał go dostać go z Underworld, że Eurydyka nie było za nim. Only feet away from the light Orpheus lost faith and turned around. Tylko nogi z dala od światła Orfeusz stracił wiarę i odwrócił się. He saw Eurydice, but only for a moment as her shade was whisked back down among the other dead souls. Widział Eurydice, ale tylko na chwilę, jej odcień był whisked powrotem między innymi duszami zmarłych. She was gone. Jej nie było.

Orpheus tried again to enter the Underworld and demand her return, but one cannot enter twice the same way - and no other way was open to him. Orfeusz chciał znowu wejść do Underworld i popytu na nią wrócić, ale nie można wejść dwa razy ten sam sposób - i nie inaczej było przed nim otworem. All that was left to him was death. Wszystko, co pozostało mu śmiercią. Here the story changes. Oto historia zmian. There are different stories of his death. Istnieją różne historie o jego śmierci. Some say he played so mournfully that his songs called for death, and that the animals who surrounded him tore him apart, weeping as they did. Niektórzy mówią, że grał tak żałośnie, że jego piosenki wezwał do śmierci, i że zwierzęta, które otaczają go porwał go od siebie, płacząc jak oni. Some say it was Maenads in a frenzy who ripped the singer to shreds. Niektórzy twierdzą, że był Maenads w szał, który zgrywanie piosenkarka na strzępy. Some say he was struck down by Zeus for disclosing mysteries that were meant to be kept sacred. Niektórzy mówią, że został powalony przez Zeusa za ujawnienie tajemnic, które miały być święte. Either way, he was torn apart, and much of him was thrown to the winds. Tak czy inaczej, był rozdarty i wiele z niego zostało rzucone na wiatr. But the Muses mourned the death of their son and prodigy, and saved his head to sing forever. Ale Muz opłakiwała śmierć syna i cudowne, a zaoszczędzone głową śpiewać na wieki.
2 3 2