Odpowiedzi

2010-03-22T15:37:08+01:00
Adres IP
Adres używany przez protokół Internet Protocol. Unikatowy adres identyfikujący hosta w sieci. Identyfikuje on komputer jako 32-bitowy adres, który jest unikatowy w sieci TCP/IP. Adres IP jest zazwyczaj reprezentowany przez notację, w której każdy oktet (osiem bitów lub jeden bajt) adresu IP jest opisany jego wartością dziesiętną, a poszczególne oktety są oddzielone kropkami. Na przykład: 102.54.94.97.

certyfikat cyfrowy
Zaszyfrowany plik zawierający informacje identyfikacyjne dotyczące użytkownika lub serwera, które są używane do sprawdzania tożsamości; nazywany również certyfikatem uwierzytelnienia. Nazywany jest certyfikatem klienta, jeśli został wydany użytkownikowi albo certyfikatem serwera, jeśli został wydany administratorowi serwera. Zobacz też para kluczy; certyfikat klienta.

certyfikat klienta
Certyfikat cyfrowy, który działa w podobny sposób, jak prawo jazdy lub paszport. Certyfikat klienta może zawierać szczegółowe informacje identyfikacyjne dotyczące organizacji, która wydała certyfikat.

COM
Component Object Model. Model programowania zorientowanego obiektowo definiujący sposób, w jaki obiekty oddziałują na siebie w obrębie jednej aplikacji lub między aplikacjami. W modelu COM oprogramowanie klienta uzyskuje dostęp do obiektu poprzez wskaźnik do interfejsu — zestawu funkcji nazywanych metodami — tego obiektu.
Java
Pochodna języka C++, język Java, jest rozpowszechnionym przez firmę SunSoft językiem programowania, oferowanym jako otwarty standard.

IP
Internet Protocol (Protokół sieci Internet). Część protokołu TCP/IP, która routuje wiadomości z jednego miejsca w Internecie do drugiego. Protokół IP jest odpowiedzialny za adresowanie i wysyłanie pakietów TCP przez sieć. Protokół IP stanowi najprostszy, bezpołączeniowy system dostarczania, który nie gwarantuje, że pakiety dotrą do miejsca docelowego i że zostaną odebrane w takiej kolejności, w jakiej zostały wysłane.

kursor
Część oprogramowania zwracająca wiersze informacji do aplikacji. Kursor w zestawie wyników określa bieżącą pozycję w zestawie wyników.
RFC
Request for Comments. Seria dokumentów, publikowanych od 1969 roku, która opisuje zestaw protokołów internetowych i powiązanych z nimi eksperymentów. Nie wszystkie dokumenty RFC (w istocie niewiele z nich) opisują standardy internetowe, ale wszystkie standardy internetowe są opisane w dokumentach RFC. Seria dokumentów RFC jest nietypowa pod tym względem, że wszelkie propozycje protokołów internetowych wychodzą od naukowców i projektantów, działających we własnym imieniu, w przeciwieństwie do formalnie recenzowanych i standaryzowanych protokołów, które są promowane przez specjalne organizacje, takie jak ANSI.

serwer proxy
Serwer proxy działa jako pośrednik, konwertując informacje z serwera sieci Web na dokument HTML dostarczany na komputer klienta. Umożliwia on również dostarczanie usług internetowych na komputery sieci prywatnej bez konieczności bezpośredniego połączenia tych komputerów z siecią World Wide Web.

URL
Uniform Resource Locator. Konwencja nazewnicza, która w sposób unikatowy identyfikuje lokalizację komputera, katalogu lub pliku w Internecie. Adres URL określa również odpowiedni protokół internetowy, taki jak HTTP lub FTP. Następujący adres jest przykładem adresu URL: http://www.microsoft.com.

WWW
World Wide Web. Najbardziej graficzna usługa w Internecie, mająca również największe możliwości, jeśli chodzi o ustanawianie połączeń. Nazywana także siecią Web lub siecią WWW. Zestaw usług uruchamianych "na pierwszym planie" Internetu dostarczających najefektywniejszego sposobu publikowania informacji, współpracy i wymiany zadań oraz dostarczania aplikacji użytkowych wszystkim zainteresowanym na całym świecie. Sieć Web jest zbiorem systemów internetowych, które udostępniają te usługi w Internecie używając protokołu HTTP. Informacje sieci Web są zwykle dostarczane w formie hipertekstu i hipermediów używających języka HTML.