Odpowiedzi

2010-03-22T17:16:16+01:00
1. Warunki świadczenia usług Operatora.

a) Operator zobowiązany jest do świadczenia Usług w pełnym zakresie z należytą starannością.

b) Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów.

c) W przypadku zaistnienia konieczności okresowego odłączenia dostępu do pewnej części Usługi, Operator zobowiązany jest do poinformowania o tym Klientów z odpowiednim wyprzedzeniem.

d) Operator nie utrzymuje serwisów internetowych o treści erotycznej oraz warezowej (zawierające nielegalne oprogramowanie).

e) Operator zabrania umieszczania serwisów internetowych, których elementy (np. skrypty, pliki danych) wykorzystywane są przez inne serwisy nie utrzymywane przez Operatora.

f) Operator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych dostępowych do zarządzania Usługą Operatora lub ich użycie przez nieuprawnioną osobę.

g) W przypadku przekroczenia, w trakcie opłaconego okresu abonamentowego, limitu transferu z i do sieci Internet, określonego w specyfikacji Usługi - Usługa Klienta zostanie automatycznie zablokowana.2. Rejestracja domen internetowych.

a) Klient upoważnia Operatora do reprezentowania go przed Rejestratorem domen. Zakres upoważnienia obejmuje wszelkie czynności zmierzające do zarejestrowania domeny w imieniu Klienta, w tym możliwość przekazania niezbędnych danych osobowych Klienta Rejestratorowi domen.

b) Ważność rezerwacji domeny przez Klienta to 14 dni od momentu złożenia zamówienia. Rejestracja domeny następuje z chwilą zaksięgowania wpłaty Klienta za Usługę na koncie bankowym Operatora lub po przesłaniu (faksem na numer 071 717 00 80 lub e-mailem na adres [email protected]) potwierdzenia dokonanej wpłaty przez Klienta.

c) W przypadku, gdy:

- nazwa domeny jest już zarezerwowana lub zarejestrowana,

- w stosunku do nazwy domeny prowadzone jest wcześniej wszczęte postępowanie rejestracyjne,

- wniosek o rejestrację domeny wymaga uzupełnienia lub jest niekompletny,

- Klient poda niepoprawną składnię domeny,

- Klient poda niepełne lub nieprawdziwe dane,

- nazwa domeny jest nazwą niedostępną (np. domeny regionalne, funkcjonalne),

Operator odmówi świadczeniu Usługi reprezentacji Klienta przed Rejestratorem domen.

d) Transfery domen do systemu Operatora są bezpłatne.

e) Transfery wszystkich domen zarejestrowanych na stronach Serwisu Operatora lub przetransferowanych do Operatora na zasadach promocyjnych są płatne w przypadku przeniesienia do innej firmy. Wysokość opłaty wynosi 80 zł netto (słownie: osiemdziesiąt złotych netto). Opłata ta jest znoszona po okresie 24 miesięcy od momentu aktywacji Usługi lub opłacenia pierwszego odnowienia domeny. Odpłatność transferu nie ogranicza jednak prawa Klienta do delegowania domeny do dowolnego innego operatora hostingowego. Klient może w dowolnym czasie dokonać zmiany swoich danych osobowych lub wpisów delegacji DNS domeny. Klient odsprzedając domenę/domeny innemu podmiotowi ma obowiązek poinformowania go o niniejszym Regulaminie.

f) Klient ma pełne prawo do zarządzania domeną.

g) Operator nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzoną Klientowi szkodę spowodowaną zawinionym dokonaniem błędnych zmian podczas zarządzania domeną.

h) Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
- zgłoszenie roszczeń do danej domeny przez inny podmiot,

- utratę danych dostępowych przez Klienta lub ich użycie przez nieuprawnioną osobę,

- rejestrację domeny w złej wierze,

- zablokowanie, zajęcie przez inny podmiot lub usunięcie delegacji domeny wskutek nieopłacenia przez Klienta Usługi.