1.Teorie:
a) dysocjacja jonowa soli,
b)metody otrzymywania soli,
c) elektroliza soli.
2.Podaj wzory i nazwy substancji, które w roztworze wodnym dysocjują na podane jony:
a)Na+ i OH-
b) K+ i PO43-
c)H+ i PO43-
d)H+ i NO3-
e)Fe2+ i Cl-
f)Zn2+ i SO42-
g)Ca2+ i OH-
h)Li+ i NO3-
3.Korzystając z tabeli rozpuszczalności wodorotlenków i soli, które są dobrze rozpuszczalne w wodzie. Napisz odpowiednie równania reakcji dysocjacji.
a)Pb S
b)Ag No3
c)CuCo3
d)BaSO4
e)ZnSO4
f)Al Cl3
g)Cr PO4
h)Bi2 S3
i)Na2 CO 3
j)K3 PO4
k)Mg(NO3)2
4.Ułóż równanie reakcji chemicznych i podaj nazwy soli otrzymywanych w reakcji:
a)kwasu fosforowego(V)z: Ca, K, Al, Zn.
b)Kwasu solnego z: CuO, MgO ,Na2O,Al2O3,PbO2.
c)kwasu siarkowego(VI) z: Ca(OH)2,KOH,(cząsteczkowo , jonowo i w sposób skrócony).
5.Ułóż równania reakcji otrzymywania podanych soli znanymi, możliwymi sposobami:
a)chlorek żelaza(III)
b)siarczan(VI)glinu
c)fosforan(V)sodu
6.Kożystając z tabeli rozpuszczalności soli, napisz w postaci cząsteczkowej, jonowej i w sposób skrócony równania reakcji. Która z podanych reakcji nie zachodzi?
a)AgNO3 z HCl
b)Pb(NO3)2 z H2SO4
c)FeCl3 z Na2CO3
d)CuSO4 NaOH
e)ZnSO4 z Na2SO4
7.Przedstaw schemat elektrolizy, napisz równania reakcji elektrodowych i podaj produkty elektrolizy:
a)roztworu wodnego BiCl3
b)stopionego NiCl2

1

Odpowiedzi

2010-03-22T16:41:32+01:00
1.
a) rozpad soli na kationy metali i aniony reszt kwasowych pod wpływem wody.
b)metal+kwas=sól+wodór
tlenek metalu+kwas=sól+woda
zadasa+kwas=sól +woda
tlenek metalu+tlenek kwasowy=sól
zasada+ tlenek kwasowy=sól + woda
c)elektroliza- całokształt procesów przebiagejących na elektrodach pod wpływem prądu stałego. w zależności od rodzaju substancjji poddawanej elektrolizie na elektrodach wydzielają sie różne produkty.
2.
NaOH wodorotlenek sodu
K3PO4 fosforan V potasu
H3PO4 kwas fosforowy V
HNO3 kwas azotowy III
FeCl2 chlorek żelaza II
ZnSO4 siarczan cynku
Ca(OH)2 wodorotlenek wapnnia
LiNO3 azotan litu
3.
Pb2+ i S2-
Ag+ i NO32-
Cu2+ i CO3 2-
Ba2- i SO4 2-
Zn 2+ i SO42-

Al3+ i 3Cl-\
Cr 3+ i PO4 3-
Mg2+ i 2NO3-
4.
a)2H3PO4+3Ca=Ca3(PO4)2+3H2
2H3PO4+6K=2K3PO4+3H2
2H3PO4+2Al=2AlPO4+3H2
2H3PO4+3Zn=Zn3(PO4)2+3H2
b)2HCl+CuO=CuCl2+H2O
2HCl+MgO=MgCl2+H2O
2HCl+Na2O=2NaCl+H2O
6HCl+Al2O3=2AlCl3+3H2O
4HCl+PbO2=PbCl4+2H2O
c)H2SO4+Ca(OH)2=CaSO4+2H2O
2H+ +SO4 2-+Ca2+ + @OH-=Ca2+ +SO4 2- + H2O
2H+ + 2OH-= 2H2O
H2SO4+2KOH=K2SO4+2H2O
2H+ +SO4 2-+2K++2OH-=2K++SO42_+2H2O
2H++2OH-=2H2O
1 5 1