Zrób elektroniczna gazetkę przedstawiającą zagadnienia dotyczące racjonalnego wykorzystania energii. Format pracy A4, minimum 2 strony, praca ma byc wykonana w wordzie. zainteresowanych prosze o kontakt gg: 850974
Pozdrawim qbaja2

1

Odpowiedzi

2010-03-21T22:42:19+01:00
Scenariusz lekcji matematyki dla klas V - VI szkoły podstawowej
na temat energii elektrycznej
Temat: Jak bezpiecznie, ekologicznie i racjonalnie wykorzystać energię
elektryczną – rozwiązywanie zadań matematycznych.
Cele ogólne:
- podniesienie świadomości właściwego i bezpiecznego korzystania
z urządzeń elektrycznych
- promowanie wiedzy o bezpiecznym, racjonalnym i ekologicznym
użytkowaniu energii elektrycznej
- powtórzenie i utrwalenie wiadomości z matematyki
- kształcenie umiejętności rozwiązywania zadań z treścią oraz analizowania
danych
Cele operacyjne:
wiadomości - uczeń:
- wykorzystuje wiedzę i umiejętności matematyczne w sytuacjach
życiowych
- wie, że każdy z nas może i powinien zużywać energię elektryczną
bardziej bezpiecznie, efektywnie, racjonalnie i ekologicznie
- zna zasady bezpiecznego posługiwania się urządzeniami elektrycznymi
- zna proste sposoby ograniczające zużycie energii elektrycznej
umiejętności – uczeń:
- dokonuje obliczeń matematycznych zużycia i oszczędności energii
elektrycznej
- analizuje dane liczbowe i procentowe zużycia i oszczędności energii
elektrycznej
postawy – uczeń:
- podejmuje świadomy wysiłek w celu ograniczenia zużycia energii elektr.
- własną aktywnością mobilizuje rodzinę i środowisko rówieśnicze do
zmiany postaw na proekologiczne
Metody: pogadanka, dyskusja, burza mózgów, graffiti (zabawy w
niedokończone zdania), praca z tekstem, praktycznego działania
Formy pracy: praca indywidualna i zbiorowa
Środki dydaktyczne: konkursowe zadania matematyczne, Świetlana Korona,
ulotka propagująca bezpieczne, ekologiczne i racjonalne wykorzystanie energii
elektrycznej przygotowana przez autorkę scenariusza na podstawie danych i rad
ze strony internetowej http://www.stoen.pl oraz wiersz pt. „Marek i Darek”,
kaseta audio z nagranym tekstem o potrzebie ekologicznego i racjonalnego
korzystania z energii elektrycznej, arkusze brystolu, kolorowe mazaki,
długopisy, zeszyty


źródło : http://www.enionek.pl/enion/files/bezpieczne,_ekologiczne_i_racjonalne_wykorzystanie_energii_elektrycznej.pdf