Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-22T09:49:44+01:00
Idea integracji europejskiej zrodziła się po II wojnie światowej wraz z deklaracją francuskiego ministra spraw zagranicznych Roberta Schumana postulującą utworzenie wspólnoty interesów gospodarczych Francji i Niemiec.
W 1951 r. powstała Europejska Wspólnota Węgla i Stali, w której skład weszły: Belgia, Francja, RFN, Włochy, Luksemburg i Holandia. Po długotrwałym procesie integracyjnym, w 1992 r. podpisano traktat o powołaniu Unii Europejskiej (utworzonej przez państwa członkowskie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej oraz Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej), który wszedł w życie w 1993 r. Nowo powstałą wspólnotę tworzyły oprócz wyżej wymienionych państw - Dania, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Portugalia i wielka Brytania.
Współpraca między państwami członkowskimi polega na utworzeniu unii gospodarczej, monetarnej i politycznej oraz wprowadzeniu wspólnego obywatelstwa. Unia gospodarcza jest realizowana przez wspólną politykę ekonomiczną. Jednolity rynek polega na zniesieniu wszelkich ograniczeń przepływu ludności, usług, dóbr i kapitałów w granicach zrzeszonych w Unii państw. Polityka zagraniczna polega na prowadzeniu stałych konsultacji i uzgadnianiu stanowisk. W większości krajów obowiązuje wspólna waluta (euro).
Najważniejszym organem decyzyjnym Unii europejskiej jest Rada Europy, która określa główne kierunki polityki wspólnoty. Innymi ważnymi Instytucjami są: Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej, Komisja Europejska, Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Europejski Bank Centralny, Europejski Bank Inwestycyjny.