Proszę o w miarę dokładne przetłumaczenie poniższego tekstu:

Jan kowalski urodził się 8 maja 1990 roku w Łodzi. W wieku 7 lat przeprowadził się wraz z rodziną do Zgierza, gdzie osiadł na stałe. Jego dzieciństwo było pełne podróży po krajach Europy. Odwiedził między innymi takie kraje jak: Włochy, Hiszpanie, Niemcy, Słowację, Czechy, Chorwację, Bułgarię, Anglię i wiele innych. Będąc nastolatkiem rozwijał swoje zainteresowania związane z nauką. Zawsze lubił eksperymentować i zapewne dlatego w wieku 15 lat, rozpoczął swoja przygodę z pirotechniką. Po dwóch latach przeniósł swoje zainteresowania na psychologie. Szczególną uwagą poświęcił tematyce perswazji i psychologii tłumu. Zawsze ciekawy świata, chłonął wszelkie ciekawostki z nim związane. W 2006 roku rozpoczął naukę w liceum ogólnokształcącym im. Romualda Traugutta na profilu biologiczno-geograficznym. Ukończył maturę z wynikiem przeciętnym. Sam wspominał ten okres jako stracony. W 2009 roku zaczął studnia na Uniwersytecie Łódzkim na kierunku Logistyka, gdzie został zauważony i doceniony. Dzięki udziale w szkolnych kołach naukowych znalazł przyszłą prace w swoim zawodzie. Rok później, rozpoczął studnia na drugim kierunku - filozofii. W roku 2010 poznał także swoja przyszłą żonę Katarzynę M. Zaginał podczas globalnego kataklizmu w 2012 roku. Jego ciała nie odnaleziono.

ZA NAJLEPSZE TŁUMACZENIE DAJE NAJ!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-22T11:20:22+01:00
Jan Kowalski was born on 8 May of 1990 in Łódź. When he was in age of 7 he moved with family to Zgierz. His childhood was full of the travel all over countries of Europe. He visited such countries among others as: Italy, Spaniards, Germany, Slovakia, the Czech Republic, Croatia, Bulgaria, England and a lot of other. When he was a teenager he was developing his interests associated with the learning. He has always liked to experiment and probably therefore in the age of 15 he began one's adventure with pyrotechnics. After two years he transferred his interests to the psychology departments. With particular attention he was devoted to subject matter of persuasion and psychology of the crowd. He was always curious about world, absorbed all titbits associated with it. In 2006 he began the learning at the im. comprehensive secondary school of Romuald Traugutt on the biological-geographical profile. He finished the maturity examination with the average score. He recalled this period as lost. In 2009 he started well at university Łódź on direction Logistics, where he was left noticed and appreciated. By dinty of participation in school scientific circles found future works in one's profession. A year later he began well on second direction - philosophy. In 2010 he also met his future bride Katarzyna M. He flexed during the global cataclysm in 2012. His body wasn't found.