PILNE

1)
Zapisz w formie cząsteczkowej, jonowej i jonowej skróconej reakcje zobojętniania:
a)kwasu fosforowego(V) zasadą sodową
b) kwasu azotowego(V) wodorotlenkiem wapnia

2)
Dokończ równania reakcji lub zaznacz że reakcja nie zachodzi
a)KNO₃+H₂SO₄→
b)Cr(NO₃)₃+KOH→
c)K₃PO₄+CaCl₂→
d)Na₂S+CuCl²→
e)CaSO₄+HCl→

3)
Określ odczyn wodnych roztworów podanych soli pisząc równania reakcji hydrolizy:NaPO₄,Cu(NO₃)₂, (NH₄)₂CO₃

4)
Jaka objętość tlenu (w warunkach normalnych) można otrzymać przez rozkład 2,45g chloranu(V) potasu? (KClO₃)

5)
jakie jest stężenie procentowe roztworu powstałego po dodaniu do 300g 15%roztworu zasady sodowej 150d wody?

1

Odpowiedzi

2012-05-08T11:02:39+02:00

1.

a)

H₃PO₄ + 3 NaOH ⇒ Na₃PO₄ + 3 H₂O

3 H⁺ + PO₄³⁻ + 3 Na⁺ + 3 OH⁻ ⇒ 3 Na⁺ + PO₄³⁻ + 3 H₂O

3 H⁺ +3 OH⁻ ⇒ 3 H₂O /:3

H⁺ + OH⁻ ⇒ H₂O

 

b)

2 HNO₃ + Ca(OH)₂ ⇒ Ca(NO₃)₂ + 2 H₂O

2 H⁺ + 2 NO₃⁻ + Ca²⁺ + 2 OH⁻ ⇒ Ca²⁺ + 2 NO₃⁻ + 2 H₂O

2 H⁺ + 2 OH⁻ ⇒ 2 H₂O /:2

H⁺ + OH⁻ ⇒ H₂O

 

2.

a) KNO₃+H₂SO₄ → nie zachodzi
b )Cr(NO₃)₃ + 3 KOH → 3 KNO₃ + Cr(OH)₃
c) 2 K₃PO₄ + 3 CaCl₂→ Ca₃(PO₄)₂ + 6 KCl
d) Na₂S + CuCl₂→ CuS + 2 NaCl
e) CaSO₄ + HCl → nie zachodzi

 

3.

Na₃PO₄ + 3 H₂O⇒ 3 NaOH + H₃PO₄

3 Na⁺ + PO₄³⁻ + 3 H₂O ⇒ 3 Na⁺ + 3 OH⁻ + H₃PO₄

PO₄³⁻ + 3 H₂O ⇒ 3 OH⁻ + H₃PO₄ (obecność jonów OH⁻ , odczyn zasadowy)

 

Cu(NO₃)₂ + 2 H₂O ⇒ Cu(OH)₂ + 2 HNO₃

Cu²⁺ + 2 NO₃⁻ + 2 H₂O ⇒ Cu(OH)₂ + 2 H⁺ + 2 NO₃⁻

Cu²⁺ + 2 H₂O ⇒ Cu(OH)₂ + 2 H⁺ (obecność jonów H⁺ , odczyn kwasowy)

 

(NH₄)₂CO₃ + H₂O⇒ 2 NH₃*H₂O + CO₂ + H₂O
2 NH₄⁺+ CO₃²⁻ + H₂O ⇒ 2 NH₃*H₂O + CO₂ + H₂O
(odczyn obojętny)

 

4.

Reakcja:

2 KClO₃ ⇒ 2 KCl + 3 O₂

 

Masa 2 moli KClO₃ = 2*(39g + 35,5g + 3*16g) = 245g

Objętość 3 moli O₂ = 3* 22,4 dm³ = 67,2 dm³

 

Zgodnie z reakcją :

z 245g KClO₃ --------uzyskamy-------67,2 dm² O₂

to z 2,45g KClO₃-----uzyskamy-------X dm³ O₂

 

X= 2,45g * 67,2 dm³ : 245g = 0,672 dm³ tlenu

 

5.

Dane:

mr (masa roztworu)= 300g

C% (stężenie procentowe) = 15%

 

* Obliczam masę NaOH (ms) w tym roztworze:

C% = ms * 100% :mr   /*mr

C% * mr = ms * 100%   /:100%

ms = C% * mr : 100% = 15% * 300g : 100% = 45g NaOH

 

Do roztworu dodano 150g wody, a zatem wzrosła masa roztworu :

mr₁ = mr+ 150g = 300g + 150g = 450g

Masa NaOH nie uległa zmianie.

 

* Obliczam stężenie procentowe (C%₁) roztworu końcowego:

C%₁ = ms * 100% : mr₁ = 45g * 100% : 450g = 10%