Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-22T13:35:22+01:00
Cześć!


Nawiązując do tematu wiemy, że unie polsko - litewskie miały znaczenie. Te dwa kraje zbliżyły się do siebie, mając na uwadze wspólne interesy. Litwini szukali sojusznika w Królestwie Polskim przeciwko Krzyżakom i Moskwie. Szlachta polska liczyła zaś na na odzyskanie za pomocą Litwy ziem utraconych przez Krzyżaków.
Zacznę od unii w Krewie, gdzie w zamian za małżeństwo z Jadwigą i uzyskanie korony polskiej Jagiełło zobowiązał się przyjąć chrzest wraz z poddanymi, połączyć Litwę z Królestwem Polskim oraz uzyskać ziemie utracone w przeszłości przez Polskę. Władysław Jagiełło zapoczątkował panowanie nowej dynastii - Jagiellonów. Proces ten oceniam jako korzystny dla Polski i Litwy, ponieważ państwo polsko-litewskie stało się wkrótce jedną z największych potęg Europy.
Z kolei przejdę do walki Witolda o niezależność. Rozpoczął wojnę z Władysławem, gdzie został dożywotnio wielkim księciem litewskim. Nie wątpię w to, iż Witold chciał doprowadzić do odrębności Litwy. Królestwo Polskie nie byłoby zresztą w stamie narzucić zwierzchnictwa Litwie. Tak się jdnak nie stało.
Z rozważań wynika, że w wyniku unii nastąpił proces polonizacji Litwy. Pogańska kultura litewska nie mogła się przeciwstawić kulturze polskiej. Językiem litewskim posługiwali się głównie chłopi, a więc warstwa niemająca wpływu na politykę.
Myślę, że przytoczone argumenty pozwolą w pełni zgodzić się z twierdzeniem zawartym w temacie. Odrodzenie narodowe jakże słabych Litwinów nastąpiło dopiero w XIXw. Zaowocowało ono powstaniem niepodległego państwa litewskiego po I wojnie światowej.
Wtedy to, w atmosferze bardzo ostrego napięcia w stosunkach polsko - litewskich, wywołanego sporem o Wilno uznano Władysława Jagiełłę za zfdrajcę i wykluczono z narodu litewskiego.