Odpowiedzi

2010-03-22T11:37:10+01:00
Energia potencjalna = energia kinetyczna
energia potencjalna m•g•h=50•10•5=2500/J/
energia kinetyczna ½• m•v²=0,5•50•v²=25•v²
25•v²=2500
v²=100
v=10(m/s)