Odpowiedzi

2010-03-22T17:06:52+01:00
1 . W okresie dojrzewania obserwuje się zjawisko rozwijania wielu zainteresowań. Młodzież zaczyna aktywnie uprawiać różnorodne dyscypliny sportu, turystykę górską, uczy się języków obcych, tańca, uczestniczy w kołach naukowych i.t.p. Przygotowuje się w ten sposób do pełnienia ról w rodzinie, pracy, do twórczego spędzania wolnego czasu.
Ale jest to również czas szczególnej podatności na wpływy grupy rówieśniczej, co nie zawsze ma pozytywny skutek, a w niektórych sytuacjach prowadzić może do destrukcji własnej osoby. Szczególnie niebezpieczne jest wchodzenie w sytuacje uzależnień, szczególnie od alkoholu, narkotyków czy seksu.

Uzależnienie od alkoholu

Najbardziej rozpowszechnione jest niewątpliwie uzależnienie od alkoholu. Istotą alkoholizmu jest utrata kontroli nad ilością wypijanego alkoholu oraz picie mimo nieprzyjemnych konsekwencji, które ono za sobą niesie. Alkoholik nie jest zdolny do picia alkoholu w sposób kontrolowany, nawet jeśli zagraża to jego zdrowiu, pracy czy rodzinie.
Alkoholizm może dotknąć każdego bez względu na płeć, rasę, pochodzenie społeczne. Większość alkoholików nie wyróżnia się niczym szczególnym. To nieprawda, że są to głównie ludzie marginesu- jest to tylko 3% pijących, reszta to zwykli ludzie, mający rodzinę i pracę.
2 .Während der Reifung zu beobachtende Phänomen, um mehrere Interessen zu entwickeln. Jugend beginnt, sich aktiv eine Vielzahl von Sport-, Berg touristischen Aktivitäten, Fremdsprachenunterricht, Tanz, Teilnahme an wissenschaftlichen Kreisen, etc. Vorbereitet auf diese Weise für Rollen in Familie, Arbeit, kreative Freizeitgestaltung.
Aber es ist auch eine Zeit der besonderen Gefährdung, um den Einfluss der Peer-Gruppe, die nicht immer eine positive Wirkung, und in einigen Fällen kann sich selbst Blei-Zerstörung. Besonders gefährlich ist in den Fällen von Sucht, insbesondere Alkohol, Drogen oder Sex gehen.

Alkoholabhängigkeit

Ist zweifellos die am weitesten verbreitete Alkoholabhängigkeit. Das Wesen des Alkoholismus ist der Verlust der Kontrolle über die Menge des Alkoholkonsums und Trinken trotz der unangenehmen Folgen, die er bringt trägt. Alkoholische der Lage ist, Alkohol zu trinken, in einer kontrollierten Art und Weise, auch wenn es gefährdet seine Gesundheit, Arbeit und Familie.
Alkoholismus kann jeden treffen, unabhängig von Geschlecht, Rasse, der sozialen Herkunft. Die meisten Alkoholiker sind nicht durch etwas Besonderes aus. Es ist wahr, dass sie in erster Linie Menschen, es ist eine Marge von nur 3% der Trinker, der Rest sind ganz normale Menschen mit Familie und Beruf.