Odpowiedzi

2010-03-22T18:38:46+01:00
Otrzymywanie metalicznego glinu obejmuje przeróbkę rudy na tlenek glinu, a następnie tlenku glinu na metal. Przeróbka rudy boksytowej ma na celu przede wszystkim usunięcie zanieczyszczeń tlenkami żelaza i krzemionką. W związaku z tym boksyt przeprowadza się w łatwo rozpuszczalny glinian sodu, z którego następnie strąca się np. pod działaniem gazowego CO2, krystaliczny wodorotlenek glinu przechodzący podczas prażenia w alfa-Al2O3. Przeprowadzenie boksytu w łatwo rozpuszczalny glinian sodu może się odbywać na drodze suchej lub mokrej. W pierwszym przypadku rudę spieka się z sodą, Na2CO3, i wapieniem, CaCO3, a następnie spiek ługuje się wodą. W drugim przypadku rudę boksytową ubogą w SiO2 poddaje się ogrzewaniu roztworem NaOH w temp. 430-440K pod cisnieniem 0,5-0,7 MPa. W obu przypadkach do roztworu przechodzi glinian sodu, a zanieczyszczenia zostają oddzielone w postaci nierozpuszczalnego osadu.
Redukcję Al2O3, do metalicznego glinu przeprowadza się metodą elektrolizy jego roztworu w stopionym kriolicie, Na3AlF6, w temp. 1220K. Urządzenie do elektrolizy składa się z żelaznej wanny, której ścianki i dno, stanowiące katodę, są wyłożone masą węglową. Anoda w postaci bloków grafitowych zawieszona jest w stopie. Wydzielający się na katodzie stopiony glin, jako substancja o większej gęstości od elektrolitu, zbiera się na dnie wanny. Na anodzie wydziela się tlen, który reagując z grafitem daje mieszankę CO i CO2.
1 5 1