Odpowiedzi

2010-03-22T18:30:05+01:00
Rola jest to co wokól Ciebie się dzieję czyli :
wyżucanie różnych nietoksycznych smieci
spaleniny róznych opn,śmieci teżitp
rózne wulkany .
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-22T18:30:06+01:00
Powietrze atmosferyczne to bezbarwna i bezwonna mieszanina gazów, składająca się z suchego i czystego powietrza, pary wodnej i zanieczyszczeń pochodzenia organicznego i mineralnego. Do najważniejszych składników czystego i suchego powietrza należą: - azot – 78% - tlen- 21 % - argon i inne –1% - dwutlenek węgla – ok. 0,03% Przez zanieczyszczenie powietrza rozumiemy taki stan, w którym udział zawartych w powietrzu substancji stałych, ciekłych lub gazowych przekracza dopuszczalną ich zawartość w czystym powietrzu. Wśród zanieczyszczeń powietrza wyróżnia się zanieczyszczenia: - naturalne (pochodzące z wybuchów wulkanów, pożarów, rozkładu materii organicznej) - sztuczne, jak pyły, gazy, mgły z dymem i spalinami, domieszki radioaktywne. Emisja pyłów i gazów w Polsce jest bardzo duża. Przykładowo w 1993 r wyniosła ogółem 3599,6 tys. Ton, z czego 3001,o tys. ton to zanieczyszczenia gazowe ( w tym dwutlenek siarki, tlenek węgla, azotu, węglowodory i inne. 598,6 tys. ton to zanieczyszczenia pyłowe, w tym popiół lotny, pyły z produkcji cementu i pyły metalurgiczne. Podstawowym źródłem zanieczyszczeń powietrza są: - energetyka - hutnictwo - przemysł chemiczny - metalurgia oraz w mniejszym stopniu - gospodarka komunalna - motoryzacja (transport i komunikacja) Największe emisje pyłowo- gazowe występują w województwach: katowickim, krakowskim, jeleniogórskim, piotrkowskim, tarnobrzeskim, radomskim i łódzkim, konińskim oraz legnickim. Emisje wynoszą rocznie od 2 t/km. Narastające z roku na rok emisje pyłowo- gazowe oddziałują niekorzystnie na glebę i wody powierzchniowe, które zostają skażone związkami rtęci, ołowiu i cynku, związkami smołowymi i innymi węglowodorami, związkami fluoru, azotu oraz siarki. Poszczególne rodzaje zanieczyszczeń szkodliwie oddziałują na rośliny, np. związki siarki, związki fluoru, tlenki azotu, pył, sadze. Substancje te mogą bezpośrednio niszczyć komórki, zatykać aparaty szparkowe, pokrywać liście nieprzenikliwą warstwą, co ograniczać będzie fotosyntezę, a wnikając do wnętrza rośliny powodować zanikanie chlorofilu. Zwierzęta konsumujące skażone rośliny oraz wdychające zanieczyszczone powietrze chorują, a nawet giną. Szczególnie odbija się to na hodowli i chowie zwierząt gospodarskich, a także na losie zwierzyny. Na organizm człowieka szkodliwie oddziałują pyły ( związki arsenu, ołowiu, cynku, miedzi), które powodują w układzie oddechowym: nieżyty tchawicy i oskrzeli, rozedmę płuc, raka płuc. Szczególnie niebezpieczne są związki ołowiu, zawarte w spalinach samochodowych, oraz tlenek węgla. Wśród zanieczyszczeń powietrza szczególną rolę odgrywają dwutlenek siarki, tlenki i pyły. Nadmierna emisja dwutlenku siarki w Polsce ( w 1990 czwarte miejsce w Europie) stanowi obecnie bardzo poważny problem ochrony środowiska. Dwutlenek siarki wydalony do atmosfery wraca po uwodnieniu i utlenieniu z odpadami w postaci kwaśnych deszczów, powodując zakwaszanie gleb i niszczenie szaty roślinnej (szczególnie lasów szpilkowych). Należy pamiętać, że o stopniu szkodliwości emisji pyłowo –gazowej decyduje jej skład chemiczny oraz stopień stężenia. W ostatnich czasach niepokój budzi nadmierny wzrost dwutlenku węgla o 0,03% w atmosferze.
1 5 1