Odpowiedzi

2010-03-22T19:08:33+01:00
1.Do podstawowych celów działalności Banku Spółdzielczego w Śmiglu należy zapewnienie kompleksowej obsługi finansowej rolnikom, firmom łącznie z budżetem działającym na terenie miasta i gminy oraz osobom fizycznym.
2. Jedną z istotnych dziedzin działalności Banku w zakresie równowagi pieniężno-rynkowej jest gromadzenie wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych. Przyjmowanie depozytów jest podstawową z usług z tego względu, że obok kapitału własnego jest źródłem finansowania działalności kredytowej banku. Bank nie posiada zezwolenia dewizowego i nie dokonuje obrotu walutami obcymi, dlatego środki pieniężne gromadzone są w Banku tylko w walucie polskiej.
3. Bank Spółdzielczy prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie rocznego planu finansowego zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą Banku.
1 1 1
2010-03-22T19:15:13+01:00
Marketing-handel aktywny,wychodzący naprzeciw klienta,próbujący odgadnąć skryte potzreby klienta.

1) bank państwowy – tworzony w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, na wniosek ministra skarbu, zaopiniowany przez Komisję Nadzoru Bankowego.

2) bank spółdzielczy – wewnętrzna organizacja banku spółdzielczego określa statut tego banku, który jest sporządzony pod rygorem nieważności w formie aktu notarialnego.
Działalność banku spółdzielczego – bank ten jest spółdzielnią. Z jego dobrodziejstw korzystać mogą tylko jej członkowie.
3) bank w formie spółki akcyjnej
Formy spółki akcyjnej nie ma tylko NBP.


Ps.*znalazłam tylko 3...*