Odpowiedzi

2010-03-22T19:29:57+01:00
Dla polskiego sektora energetycznego fundamentalne znaczenie ma węgiel. Aż 92 % wyprodukowanego prądu powstaje w wyniku spalana tego surowca w elektrowniach zawodowych i elektrociepłowniach.

Ze względu na znaczne zasoby, w najbliższych dziesięcioleciach w sektorze energetycznym najprawdopodobniej nadal dominować będzie węgiel, aczkolwiek jego udział w produkcji energii stopniowo będzie zmniejszany. Również sposób wykorzystania węgla ulegnie zmianie. Niestety obecne elektrownie, wskutek wieloletnich zaniedbań, są w złym stanie i wymagają gruntownych remontów. Surowe normy emisji zanieczyszczeń do atmosfery, wynikające z regulacji unijnych w zakresie ochrony powietrza, wymuszą na polskiej energetyce zastąpienie tradycyjnych elektrowni i elektrociepłowni spalających węgiel przez wysokosprawne i ekologiczne technologie. Obecnie sytuacja nie jest najlepsza, gdyż Polska to jeden z największych emitorów zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w Europie, a za nie wywiązanie się z międzynarodowych zobowiązań grożą wysokie kary. Pozostałymi surowcami wykorzystywanymi do produkcji energii elektrycznej w Polsce są gaz ziemny i ropa naftowa. Obecnie użytkowane są na niewielką skalę, aczkolwiek za względu na wzrost zapotrzebowania na energię oraz mniejszy negatywny wpływ na środowisko, w przyszłości najprawdopodobniej będą odgrywać większą rolę. Coraz większe zapotrzebowanie na gaz i ropę będzie związane z koniecznością zapewnienia większych dostaw paliw z importu. Tu jednak ograniczeniem są rosnąca cena surowców i w pewnym sensie uwarunkowania polityczne, które stwarzają zagrożenia dla bezpieczeństwa dostaw.
Uwzględniając wyczerpywanie się zapasów surowców energetycznych, wzrost cen ich wydobycia oraz negatywne oddziaływanie na środowisko technologii opartej na spalaniu węgla, konieczne będzie poszukiwanie dodatkowych możliwości produkcji energii elektrycznej. Tu jest miejsce dla energetyki jądrowej i odnawialnej.
Niestety w przeciwieństwie do większości krajów Unii Europejskiej, w Polsce nie wykorzystuje się znacząco alternatywnych metod pozyskania energii. Diagram przedstawia jak wyglądała produkcja energii elektrycznej w Europie w 2005 roku.
Podczas gdy w innych krajach elektrownie atomowe z powodzeniem funkcjonują, pod względem wykorzystana energii jądrowej Polska jest białą plamą na mapie europejskiej,. Temat energetyki atomowej wywołuje w nas negatywne emocje oraz spotyka się z ogólną niechęcią, co jest związane głównie z brakiem wiedzy oraz wciąż powracającym echem wydarzeń z Czarnobyla. Tymczasem okazuje się, że zagrożenie wskutek pracy elektrowni jądrowych jest mniejsze niż w przypadku innych źródeł energii. Musimy sobie uświadomić rozmiar potrzeb energetycznych oraz ewentualne skutki deficytu energii. Energetyka jądrowa jest jednym ze sposobów, dzięki któremu będzie możliwe pokrycie wciąż wzrastającego zapotrzebowania na energię. W tym momencie najważniejsza kwestia to „zielone światło” od społeczeństwa dla energetyki jądrowej.
Uzupełnieniem w produkcji energii elektrycznej może być również energia odnawialna. Główną przyczyną rosnącej popularności odnawialnych źródeł energii jest ich nieszkodliwość dla środowiska i niewyczerpywalność.
Do źródeł odnawialnych umożliwiających produkcję energii elektrycznej i dostępnych w naszym kraju zaliczamy wiatr, wodę i biomasę. Obecnie udział energii ze źródeł odnawialnych jest niewielki. Dominują głównie elektrownie wodne, ale istniejące ograniczenia środowiska naturalnego nie pozwalają na znaczne zwiększenie liczby elektrowni wodnych. Przewiduje się, że w Polsce rynek energii ze źródeł odnawialnych będzie należał do energetyki wiatrowej oraz produkcji energii ze spalania i współspalania biomasy. Lokalne znaczenie może mieć również spalanie biogazu z oczyszczalni ścieków oraz wysypisk śmieci. Opierając się na doświadczeniach innych krajów europejskich, możemy wyciągnąć wnioski, że duże znaczenie powinny nabrać także biogazownie wykorzystujące do produkcji energii elektrycznej odchody zwierzęce, biomasę roślinną lub inne odpady organiczne.
Energetyka odnawialna wywołuje mniejsze emocje niż jądrowa, aczkolwiek i w tym przypadku potrzebne są większa świadomość oraz wsparcie ze strony społeczeństwa.