Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-22T19:38:13+01:00
Kapłan jest odpowiedzialny za Eucharystię. Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa jest zaproszeniem dla nas do kontemplowania miłości, która nieustannie płynie od Chrystusa i rozprzestrzenia się przez cały rodzaj ludzki poprzez "dar na doskonałości", jakim jest Eucharystia. Pope John Paul II's ostatnich encyklice [Ecclesia de Eucharistia] zwraca naszą uwagę na zupełnie wyjątkowe znaczenie tego daru. Boży dar jest w szczególny sposób do nas, kapłanów. Przyjmując ten dar, nie ponosimy odpowiedzialności za skuteczność Eucharystii w świecie.

Na każdej celebracji Najświętszej Ofierze Mszy świętej, o konsekrowanego chleba i wina, tak aby mogły one stać się Ciałem i Krwią Chrystusa, kapłan mówi: "Tajemnica wiary". Tutaj są umieszczone przed cud, który oświadczyła, że przywiązuje adoracji. Oka materiał, nic się nie zmieniło. W swej encyklice Ojciec Święty wyraża pragnienie, aby być z nami "w adoracji tej Tajemnicy: to wielka tajemnica, tajemnicę miłosierdzia" (11). I dodaje: "Cóż większego Jezus mógł uczynić dla nas? Prawdziwie, w Eucharystii objawia nam miłość, która posuwa się« aż do końca »(por. J 13,1), miłości, która nie zna miary".
Msza święta jest pamiątką ofiary Krzyża. Kościół żyje nieustannie odkupieńczą ofiarą i zbliża się do niej nie tylko przez pełne wiary wspomnienie, ale też poprzez rzeczywisty kontakt, ponieważ ofiara ta wciąż się uobecnia, trwając sakramentalnie w każdej wspólnocie, która ją na ręce wyświęcony kapłan. W ten sposób Eucharystia do dzisiaj mężczyźni i kobiety pojednania uzyskać raz na zawsze przez Chrystusa dla ludzi w każdym wieku. Istotnie, "Ofiara Chrystusa i ofiara eucharystyczna są jedną ofiarą" (12).
Eucharystia jest ofiarą w ścisłym sensie tego słowa. Po pierwsze, jest darem Chrystusa do Ojca. To "ofiary, którą Ojciec przyjął, dając w zamian za całkowite oddanie swego Syna, który stał się posłuszny aż do śmierci (Flp 2,8), Jego dar ojca, to znaczy, przyznawanie nowych Życia nieśmiertelnego w zmartwychwstaniu. Wydając Jego ofiarę Kościoła, Chrystus pragnął również przyjąć za swoją duchową ofiarę Kościoła, który jest wezwana do ofiarowania w jedności z ofiarą Chrystusa "(13).
W szczególności, papieża podkreśla, że "Ofiara eucharystyczna uobecnia nie tylko tajemnicę męki i śmierci Saviur, lecz także tajemnicę zmartwychwstania, w której korony swojej ofiary. To jest tak żywy i zmartwychwstały, Chrystus może uczynić, w Eucharystii, "chleb życia" (J 6:35, 48), "chlebem żywym" (J 6:51).
Ofiara ofiary jest więc źródłem nowego życia. Oszczędności skuteczność ofiary urzeczywistnia się w pełni, gdy Pan się Ciałem i Krwią są odbierane w komunii: "otrzymujemy Tego, który ofiarował się za, otrzymujemy Jego Ciało, które oddał za nas na Krzyżu, oraz Jego Krew, którą" wylany dla wielu na odpuszczenie grzechów "(Mt 26:28).
"W komunii z Jego Ciała i Krwi, Chrystus udziela nam swego Ducha (17):" Spraw, abyśmy, którzy karmią się Jego Ciało i Krew może być wypełniony Duchem Świętym, abyśmy mogli stać się jednym ciałem i jednym duchem w Chrystusie . "Tak, przez dar swojego Ciała i swojej Krwi, Chrystus rośnie w nas dar swojego Ducha, wylanego już w Chrzcie i udzielonego jako" pieczęć "w sakramencie bierzmowania.
Ponadto, słowa "oczekujemy Twego przyjścia w chwale" daje nam możliwość lepszego poznania skutki eschatologiczne Eucharystii: "Eucharystia kieruje do ostatecznego celu, jest przedsmakiem pełni radości obiecanej przez Chrystusa (por. J 15, : 11): jest to w pewnym sensie jest antycypacją Raju "zadatek przyszłej chwały".
Te horyzonty, które otwierają się na komunię z Kościołem niebieskim należy zawsze przed nasze serca i umysły. Choć mogą pojawiać się daleki, oni inspirować "naszego poczucia odpowiedzialności za ten świat", "rośliny i nasiona życia nadziei w nasze zaangażowanie w pracy przed nami" (20).
Poproś o poczucie odpowiedzialności jest ważna dla każdego. Dla nas, kapłanów, jest jednak szczególnie rezonansowe. Każda celebracja eucharystyczna jest zobowiązany, aby obudzić sumienia tych, którzy współuczestniczyli w niej. Dla księdza, budzi jego odpowiedzialności wobec świata, który ma zostać przekształcona, przekształconego przez Eucharystię. W wypowiadając lub słysząc słowa: "Niech wielka tajemnica wiary", kapłan łatwiej zrozumieć, że to wezwanie wiary wzywa go do świata, w którym Chrystus czyni cuda. Czuje w sobie pilność misji rozszerzyć swoje królestwo na całym świecie.
Otrzymuje on nowe spojrzenie na misji kapłańskiej, której nadano mu i do roli, jaką ma do siebie tak, aby moc Eucharystii może być w stanie w pełni skuteczne w życiu każdego człowieka. Kapłan sprawuje z odpowiedzialności za budowanie nowego społeczeństwa w Chrystusie. W szczególności może on dać świadectwo wiary w nowej obecności tryskającym z każdej konsekracji chleba zmian i wina w Ciało i Krew Pana.
Cud ta obecność otwiera drogę w sercu każdego kapłana do nowej nadziei, która pokonuje wszystkie przeszkody, które nagromadziło się w jego posłudze, nawet te obciążone przez mękę i zmagań.
3 2 3