Odpowiedzi

2010-03-22T19:43:19+01:00
Prawa dziecka określają pozycję prawną osoby, która nie ukończyła 18. roku życia
i jest obywatelem danego kraju. Wyznaczają one nie tylko zakres ochrony prawnej dziecka
w społeczeństwie, ale także związane z nią obowiązki dziecka wobec rodziców i rodziców wobec dzieci. Gwarantem tych praw jest państwo działające poprzez swoje instytucje. Idea wyodrębnienia praw dziecka pojawiła się stosunkowo niedawno jako konsekwencja postrzegania dziecka jako podmiotu społecznego, a nie wyłącznie elementu czy wręcz własności rodziny.
Historia praw dziecka wiąże się z powstałymi pod koniec XIX wieku towarzystwami międzynarodowymi, których zadaniem była ochrona dzieci przed nędzą i wyzyskiem, a także działalność na rzecz łagodzenia surowości prawa karnego stosowanego wówczas również wobec dzieci. Pierwszy akt międzynarodowy chroniący prawa człowieka dotyczył właśnie dzieci: Międzynarodowy Związek Pomocy Dzieciom ogłosił w 1920 roku w Genewie pierwszą Deklarację Praw Dziecka. Została ona przyjęta w 1924 roku przez Ligę Narodów
i znana jest pod nazwą Deklaracji Genewskiej. Dokument ten w preambule zawiera znane zdanie o tym, że „ludzkość powinna dać dziecku wszystko, co posiada najlepszego”.
Chroniąc dziecko, Deklaracja odchodzi od dotychczasowego nacisku
na dobroczynność, stawiając nacisk na obowiązki państwa i powinności dorosłych wobec dzieci. 10 grudnia 1948 roku Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych uchwaliło Powszechną Deklarację Praw Człowieka. Stanowi ona, że macierzyństwo i dzieciństwo winny być otoczone specjalną troską i pomocą ze strony państwa. Postanawia też,
że wszystkie dzieci, bez względu na ich pochodzenie, mają prawo do korzystania z takiej samej ochrony socjalnej. Deklaracja Praw Dziecka przyjęta przez ONZ w 1959 roku, potwierdzając założenia Deklaracji Genewskiej oraz uwzględniając postanowienia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, rozszerzyła prawa na dzieci ułomne, chore umysłowo, nieprzystosowane społecznie i sieroty oraz zrównała w prawach dzieci pozamałżeńskie.
Inicjatorem Konwencji Praw Dziecka była Polska, która zgłosiła jej projekt 7 lutego 1978 roku. Obecne ustalenia prawa międzynarodowego są konsekwencją trwającej 11 lat dyskusji z udziałem przedstawicieli naszego kraju nad projektem tej konwencji. Uchwalono ją jednomyślnie 20 listopada 1989 roku na Zgromadzeniu Ogólnym Narodów Zjednoczonych. Na katalog praw przyznanych dziecku składają się prawa cywilne, socjalne, kulturalne
i polityczne (dla starszych dzieci). Nie przyznano dzieciom praw ekonomicznych, pozostawiając je pod opieką dorosłych.
1 1 1