Na język angielski PROSZĘ !
Bardzo mi zależy !
Dzięki wlk z góry ;]

Chciałabym w tym liście skupić się na ludziach. Z pewnością powiem, że nie mam pojęcia co będzie się wtedy działo bo z pewnych źródeł wiem, że w 2012 roku ma być koniec świata ale to tylko przypuszczenia :D.

Ludzie będą mieli więcej szacunku do siebie i będą spokojniejsi. Ale to też zależy od kontynentu, ponieważ np. w Europie, ludzie będą szaleni i nieopanowani ale to akurat plus.. Niestety to tylko taka mała część Ziemi. :D

Na świecie będą się rodziły grupy kosmitów, które powstaną z wnętrza lodowców, które właśnie wtedy będą topnieć. Kolory ich będą różnorodne. Trochę po roku 2099 przebiją liczbę ludności na ziemi i będą rządzić światem ! Hahaha ! :D

Wszystko będzie skomputeryzowane. Roboty będą wyręczały nas we wszystkim. Będzie ich naprawdę mnóstwo na świecie ! Różnej wielkości i koloru. Jakie kto sobie wymarzy.


Zamiast kolei będą metra, które będą chodziły z prędkością światła. Naprawdę i tak nie będziemy tego odczuwać. Chyba tylko w tym, że bardzo szybko znajdziemy się w danym miejscu. A właśnie bardzo częstym powodem nerwów ludzi są spóźnienia i stres.

Lata długie i bardzo gorące. Już wtedy ludność na świecie będzie przygotowana, ponieważ to będzie przychodzić stopniowo tak jak i przybytek przeróżnych dziwnych zwierząt np. dinozaury czy zwiększona o kilkaset miliardów większość ryb.

Ziemia będzie miała przeźroczystą, jasną i silną powłokę dzięki której już żadem meteoryt nie zagrozi ludzkości. Świat będzie już bezpieczny i wesoły :).

1

Odpowiedzi

2010-03-22T21:45:10+01:00
I would like including leaves to concentrate on people. Certainly I will say I haven't a clue what then will be happening because from reliable sources I know that in 2012 the end of the world is supposed to be but it's sheer conjecture. People will be have more respect for oneself and will be calmer.But it also depends on the continent, since e.g. in Europe, people will be crazy and quick-tempered but it is just a plus.. unfortunately it is only such a small part of the Earth.On world will be born a group of aliens which will rise from the inside of glaciers which just then will be melting. Colours of them will be diverse. A bit after the year they will pierce the population numbers with 2099 on the earth and they will be ruling world.All will be computered. Robots will be helping us in everything. He will be of them really plenty on world. Of the different size and the colour. Which who for himself will dream. Instead of railways undergrounds which will be will be running at the speed of light. Really and this way we won't be feeling it. Probably only in the fact that very much quickly we will be in a given place. And very much delays and a stress are just a frequent reason of the jitters of people. Long and very hot years. Then the population in world will already be prepared, since it will be coming gradually this way as well as temple of various strange animals e.g. dinosaurs or the majority increased by a few hundred billion of fish. Earth will be have transparent, bright and strong coating thanks to which already none the meteorite won't threaten the mankind. World will already be safe and cheerful.