Odpowiedzi

2010-03-22T20:26:54+01:00
Henry Dunanta, świadka dramatycznej bitwy pod Solferino w 1859 roku. Podczas wojny o zjednoczenie Włoch, armia cesarstwa Austrii i armia włoska wspomagana przez wojska francuskie, stoczyły całodniową bitwę, w której zostało zabitych, rannych lub zaginęło około 40 tys. żołnierzy. Wojskowa służba medyczna praktycznie wówczas nie istniała, na skutek czego cierpienia rannych żołnierzy były potworne. Wielu z nich umierało nie doczekawszy się pomocy. Wstrząśnięty tymi wydarzeniami młody Szwajcar Henry Dunant wraz z czterema innymi wpływowymi obywatelami swego kraju utworzył Międzynarodowy Komitet Pomocy Rannym, który następnie przekształcono w Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża.

Obecnie MKCK działa na podstawie własnego statutu oraz przepisów prawa międzynarodowego zawartych przede wszystkim w konwencjach genewskich z 1949 roku i ich protokołach dodatkowych. Komitet składa się wyłącznie z obywateli szwajcarskich. Pełni rolę neutralnego pośrednika w międzynarodowych i wewnętrznych konfliktach zbrojnych oraz prowadzi akcje humanitarne niosąc pomoc ofiarom tych konfliktów. Delegaci MKCK odwiedzają jeńców wojennych i więźniów politycznych, sprawdzają warunki przetrzymywania osób internowanych. Pomagają w łączeniu rozdzielonych przez wojnę rodzin i pośredniczą w wymianie wiadomości rodzinnych. Organizują konwoje z pomocą humanitarną i przywracają zaopatrzenie ludności w wodę. Prowadzą szpitale i wytwórnie protez. Są wszędzie tam, gdzie toczą się konflikty zbrojne.

2 3 2
2010-03-22T20:27:55+01:00
Cele statutowe PCK to:

wspomaganie w czasie konfliktu zbrojnego wojskowej i cywilnej służby zdrowia
prowadzenie działalności humanitarnej na rzecz ofiar konfliktów zbrojnych
upowszechnianie znajomości międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych
prowadzenie Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań w celu odnajdywania zaginionych w czasie konfliktów zbrojnych i scalania rozdzielonych przez wojny rodzin
upowszechnianie zasad i ideałów Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca
współpraca z władzami publicznymi w trosce o zapewnienie poszanowania międzynarodowego prawa humanitarnego
prowadzenie działalności na rzecz rozwoju krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz pozyskiwania honorowych dawców krwi
niesienie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych lub katastrof w kraju i za granicą
przygotowywanie społeczeństwa do właściwych zachowań w przypadku wystąpienia klęski i katastrofy
prowadzenie działalności w dziedzinie opieki i pomocy społecznej
prowadzenie działalności w dziedzinie ochrony zdrowia, w tym w zakresie poprawy zdrowia publicznego
przeciwdziałanie uzależnieniom
prowadzenie szkolenia w zakresie pierwszej pomocy
działania na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych
prowadzenie działań upowszechniających zasady bezpiecznego zachowania się na drodze
rozwijanie działalności dzieci i młodzieży
organizacja i prowadzenie placówek edukacyjno-oświatowych, opiekuńczych i socjalnych, wypoczynkowych, rehabilitacyjnych, leczniczych oraz innych
działania na rzecz osób niepełnosprawnych
prowadzenie działań na rzecz mniejszości narodowych
prowadzenie szkoleń w zakresie aktywizacji zawodowej osób podlegających wykluczeniu społecznemu
realizacja innych zadań zgodnych z celami PCK, w tym zadania publiczne zlecone przez organy administracji państwowej i samorządowej
rekrutacja i szkolenie personelu i wolontariuszy niezbędnych do wykonywania swoich zadań
2 5 2