Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-23T00:23:15+01:00
Wojewoda;
1. zapewnia współdziałanie wszystkich organów administracji rządowej i samorządowej działających w województwie .
2. reprezentuje Radę Ministrów na uroczystościach państwowych i w czasie oficjalnych wizyt składanych w województwie przez przedstawicieli państw obcych,
3. wykonuje i koordynuje zadania w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa oraz zarządzania kryzysowego,
4.wojewoda jest przedstawicielem Rady Ministrów w województwie,
5. dokonuje oceny stanu zabezpieczenia przeciwpo­wodziowego województwa,
6.opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy,
7. reprezentuje w swoich wystąpieniach stanowisko zgodne z ustaleniami przyjętymi przez Radę Ministrów.
Marszałek:
1.realizowanie zadań w zakresie spraw związanych z opłatami za korzystanie ze środowiska,
2.rozdysponowanie funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
3.prowadzenie ewidencji: wprowadzonych na rynek krajowy opakowań i niektórych produktów, odzyskanych i poddanych recyklingowi,
4.zatwierdzanie projektów prac geologicznych,
5.udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin podstawowych ,
6.opiniowanie powiatowych i gminnych planów gospodarki odpadami,
7.prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
Wójta:
1.wykonywanie uchwał rady gminy,
2.wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje gminę na zewnątrz,
3. opracowywanie projektu budżetu gminy,
4.wójt odpowiada również za prawidłową gospodarkę finansową gminy,
5.zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy,
6.wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
7. rozstrzyga sprawy należące do jego kompetencji w formie zarządzeń,
Starosta:
1.podejmowanie czynności organizacyjnych, w celu niezakłóconego i sprawnego funkcjonowania Zarządu Powiatu,
2.upoważnianie członków Zarządu i innych pracowników Starostwa do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu administracji publicznej,
3.realizowanie polityki personalnej w Starostwie i wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników,
4.reprezentowanie Starostwa na zewnątrz,
5.zwoływanie narad z udziałem kierowników jednostek organizacyjnych,
6.organizowanie pracy Zarządu i przewodniczenie jego posiedzeniom,
7.organizowanie pracy Starostwa,
1 5 1