Odpowiedzi

2010-03-23T10:14:18+01:00
Wspólnota mieszkaniowa to ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład nieruchomości gruntowej. Jest ona jednostką organizacyjną nie posiadająca osobowości prawnej ale ma wiele jej cech. Jest w pewnym sensie „przedsiębiorstwem”, którego się nie zakłada ale przystępuje do niego przymusowo w momencie nabycia lokalu. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana.
Lokale i nieruchomość wspólna posiadają odrębne Księgi Wieczyste. Jako właściciele nieruchomości wspólnej – figurują w nich ogólnie każdocześni właściciele lokali wyodrębnionych. Właściciele lokali niewyodrębnionych figurują osobiście jako współwłaściciele części wspólnych.

Wspólnota majątkowa powstaje automatycznie w chwili zawarcia związku małżeńskiego. Kodeksy opiekuńczy i rodzinny stwierdzają zatem, że każdy ze współmałżonków ma prawo do połowy majątku. Jednym z podstawowych założeń takiej wspólnoty jest przede wszystkim fakt, że ani żona, ani mąż nie mogą każde z osobna brać na siebie poważniejszych zobowiązań majątkowych. Niektóre czynności, takie jak np. sprzedaż domu, mieszkania czy gospodarstwa rolnego, zaciągnięcie większego kredytu można przeprowadzić tylko razem. Bez zgody drugiej strony działania takie są nieważne.

Wspólnota europejska istnieje do 30 listopada 2009 r. Jest to organizacja międzynarodowa będąca podstawą współpracy w ramach Unii Europejskiej. Na mocy Traktatu lizbońskiego 1 grudnia 2009 r. Unia Europejska nabyła osobowość prawną i zastąpiła Wspólnotę Europejską, przejmując wszystkie jej kompetencje. Na mocy traktatu fuzyjnego – Układu z 25 marca 1957 r. o wspólnych organach WE (tzw. pierwszy traktat fuzyjny) Wspólnoty uzyskały wspólne organy: Zgromadzenie Parlamentarne i Trybunał Sprawiedliwości. Na mocy kolejnego traktatu fuzyjnego, od 1967 r. wszystkie trzy ówcześnie istniejące Wspólnoty (Europejska Wspólnota Węgla i Stali, Europejska Wspólnota Energii Atomowej oraz Wspólnota Europejska) uzyskały kolejne wspólne organy: Radę Ministrów i Komisję.
2010-03-23T10:26:09+01:00
Wspólnota mieszkaniowa to ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład nieruchomości gruntowej.
Wspólnota majątkowa -powstaje kiedy ludzie biorą ślub bo wtedy każda żecz jest podzielona między nich czyli jest wspólna
Wspólnota europejska -istnieje do 30 listopada 2009 r. Jest to organizacja międzynarodowa będąca podstawą współpracy w ramach Unii Europejskiej.