Odpowiedzi

2009-10-29T15:57:30+01:00
Kult Świętych - w katolicyzmie i prawosławiu szczególny szacunek do osób zbawionych oraz do świętych aniołów, którzy stawiani są za wzór dla wszystkich żyjących. Do świętych można zwracać się z prośbą o wstawiennictwo do Boga.

W katolicyzmie szczególny szacunek należy się Maryi, jako matce Jezusa Chrystusa, która z uwagi na brak grzechu pierworodnego (niepokalane poczęcie) i uczynkowego jest najwyższym wzorem świętości.

Wyznania protestanckie odrzucają kult świętych, ponieważ:

* Teologia protestancka zakłada zbawienie człowieka poprzez "zakrycie" jego grzechów przez ofiarę krzyżową Chrystusa. Człowiek zbawiony jest tak samo zbrukany grzechami jak nie zbawiony, Bóg jednak tych grzechów u niego nie dostrzega. Z powodu tych różnic protestanci nie uważają za stosowne czcić świętych będących wg nich takimi samymi grzesznikami jak inni ludzie. Poza tym protestanci uważają, iż każdy chrześcijanin jest świętym, gdyż został zbawiony przez Chrystusa i uświęcony przez jego krzyżową ofiarę, nie zaś własne zasługi.
* Na podstawie pewnych fragmentów Nowego Testamentu i sformułowanej na ich podstawie sztandarowej zasadzie reformacji Solus Christus, protestanci uważają, iż istnieje tylko jeden pośrednik między Bogiem a człowiekiem - Jezus Chrystus i tylko do niego należy zwracać się z prośbami w modlitwach.
* Protestanci w myśl zasady Soli Deo gloria chwałę i część oddają wyłącznie Trójjedynemu Bogu, gdyż tylko taki kult uznają za biblijnie uzasadniony. Kult świętych, rzeźb i obrazów postrzegany jest jako zakazane w Biblii bałwochwalstwo.
2 4 2
2009-10-29T15:57:36+01:00


Wyrazem geograficznej ekspansji kultów świętych, zdaniem H. Frosa, było oprócz migracji wywołanych prześladowaniami, rozpoczynający się i ciągle wzrastający ruch pielgrzymi a także powstawanie kalendarzowych wykazów oraz brandea, palliola, sanktuaria, czyli przedmioty, które miały jakiś kontakt z grobami męczenników. Niebawem przestało to wystarczać pobożności, która swą cześć chciała wyrażać wokół relikwii świętego. W ten sposób pojawia się praktyka translacji, potem także ich demembracji
1 5 1