Odpowiedzi

2010-03-22T22:36:30+01:00
Eminem, którego prawdziwe nazwisko to Marshall Bruce Mathers III urodził się 17. października 1972 w pobliżu Kansas City. Opuszczony przez ojca, był podniesiony przez swoją matkę w Missouri przed ostatnim postanawia przenieść się do Detroit. Jest w tym mieście qu'Eminem wiedzieć najgorszych chwilach swego życia: maigrelet, biały, czerwony i mieszkających w sąsiedztwie głównie czarno na ulicy iw szkole, jest on regularnie znieważony, bici, poniżani. W wieku 13 lat, odizolowanych i wycofanego na siebie, Eminem teksty napisane w ukryciu jego rap pierwszy nagrał na taśmie. Koniec 1986 roku, stworzył swój pierwszy zespół z kilkoma przyjaciółmi: "Bassmint Productions. W 1989 roku zdecydowała się zamknąć szkołę i poświęca się całkowicie swojej pasji. On uczestniczy w niektórych programach lokalnych stacji radiowych na rap i życie przejściu więcej niż jeden raz, aby podjąć na etapie koncertów. Niemniej jednak, każdy twardy wystarczy mu sukces i nie zmuszając go zbliżającego się do przyjęcia wszelkiego rodzaju prace dorywcze do dalszego życia z tym poślubił w 1990 roku: Kim Scott (ich córka w 1995 r.) .
W 1996 roku wydała swój pierwszy album, "Infinite" jest na niepowodzenie punktu widzenia, ale pozwala im na imię w świecie rap. Dr Młoda odkryła jest białe a pada w miłości z jego stylu. W roku 1997 wzywa Eminem i pracował z nim w sprawie albumu informuje, że na świecie w przyszłym roku: "Slim Shady", który sprzedaje ponad 4 milionów egzemplarzy. Wraz z jego solowej kariery, nagrał album z grupą D-12. W 2002 roku, po rozwodzie i album słabszych niż poprzednie, to powrót do pracy, co pozostaje do dziś z perłą rap: album "The Eminem Show", entuzjastycznie przyjęte przez prasę i wiele nagród . W następnym roku jego rolę, inspirowane przez jego życie "w" 8 Mile "zapisana jako aktor.
W 2004 roku, los, po długim okresie nieobecności, drugi album D-12 Eminem i kiedy wydaniach nowego solowego albumu ( "Encore") zawsze pokonuje nieprzejednany na teksty w siarczan. Latach, że się nie najszczęśliwszy dla Eminem, że jest hospitalizowany za uzależnienie od pigułka spanie w 2005 r. i anuluje jego europejskiego tournee w 2007 r., które poniósł z zapalenia płuc, które ogromnie osłabiony. Rok 2008 i że jego powrót do podium, otrzymał "Best Rapper Alive" Vibe magazynek i ogłosił dziś wprowadzenie na rynek nowego albumu na początku 2009 r. "Relapse".
Eminem, whose real name is Marshall Bruce Mathers III was born on 17 October 1972 near Kansas City. Deserted by his father, was raised by his mother in Missouri before the last decides to move to Detroit. It is in this city qu'Eminem know the worst moments of his life: maigrelet, white, red and living in a predominantly black neighborhood on the street and at school, he is regularly insulted, beaten, humiliated. At the age of 13 years, isolated and withdrawn to himself, Eminem texts written in secret he recorded his first rap tape. Late 1986, he created his first band with some friends: "Bassmint Productions. In 1989 he decided to quit school and totally devoted to his passion. He participates in several programs on local radio stations rap and life transition more than once to take the concert stage. However, any hard enough to succeed him and forcing him to accept the impending all kinds of odd jobs to continue living with that he married in 1990: Kim Scott (their daughter in 1995).
In 1996 she released her first album, "Infinite" is the failure point of view, but allows them to name the world of rap. Dr. Young discovered is white and falls in love with his style. In 1997, Eminem calls and worked with him on the album indicates that the world next year, "Slim Shady," which sold more than 4 million copies. Along with his solo career, recorded an album with the group D-12. In 2002, after the divorce, and weaker than the previous album, a return to work, which remains to this day with a Pearl Earring rap: the album "The Eminem Show", acclaimed by the press and many awards. The next year his role, inspired by his life "in the" 8 Mile "written as an actor.
In 2004, fate, after a long absence, the second album by D-12 Eminem and when releases new solo album ( "Encore") always clears the text of the intransigent sulphate. Years, it is not the happiest for Eminem, he is hospitalized for sleeping pill addiction in 2005, and cancels his European tour in 2007, which has suffered from pneumonia, which greatly weakened. 2008 and that his return to the podium and received the "Best Rapper Alive" VIBE magazine and today announced introduction of a new album in early 2009, "Relapse".
6 2 6