Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-23T16:16:56+01:00
Prezydent kształtuje polską politykę zagraniczną. Do jego uprawnień należy m.in. ratyfikowanie i wypowiadanie umów międzynarodowych, mianowanie i odwoływanie przedstawicieli naszego kraju w innych państwach i przy organizacjach międzynarodowych, przyjmowanie listów uwierzytelniających i odwołujących akredytowanych przy nim przedstawicieli dyplomatycznych innych państw i organizacji międzynarodowych.

Zgodnie z konstytucją, prezydent jest najwyższym zwierzchnikiem sił zbrojnych. Mianuje szefa Sztabu Generalnego i innych dowódców, nadaje stopnie wojskowe. W czasie pokoju sprawuje pieczę nad wojskiem za pośrednictwem ministra obrony narodowej, zaś na czas wojny - mianuje, na wniosek premiera, Naczelnego Dowódcę Sił Zbrojnych. W tym trybie może go też odwołać.

To właśnie prezydent, także na wniosek premiera, w razie bezpośredniego, zewnętrznego zagrożenia, zarządza powszechną lub częściową mobilizację i użycie sił zbrojnych do obrony RP.

Może zwrócić się z orędziem do Sejmu, Senatu bądź Zgromadzenia Narodowego (połączone obie izby), a w sprawach szczególnej wagi może zwołać Radę Gabinetową, którą tworzy Rada Ministrów obradująca pod przewodnictwem głowy państwa.

Prezydent nadaje obywatelstwo polskie i wyraża zgodę na zrzeczenie się go. Szef państwa nadaje też ordery i odznaczenia.

Podpisuje ustawy przyjęte przez parlament, może jednak przed podpisaniem wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie jej zgodności z ustawą zasadniczą, może ją także zawetować i zwrócić do ponownego rozpatrzenia przez Sejm. Ma też prawo inicjatywy ustawodawczej.

Too jest tak po krotce...:) a na wikipedii masz wszystko wypisane szczegolowo:)... Pozdrowienia :D
1 1 1