Rozwiąż logogryf i wyjaśnij hasło. Podaj zastosowanie tego procesu.
1.Jest składnikiem każdej soli z wyjątkiem soli amonowej.
2. Nazwa anionu kwasu solnego.
3. Nazwa soli zawierającej resztę kwasową s2-.
4. Jon obdarzony ładunkiem dodatnim.]
5. Nazwa elektrody ujemnej w procesie elektrolizy.
6. Sole kwasu bromowodorowego.
7. Rozpad soli na jony pod wpływem wody.
8. Produkt gazowy otrzymywany podczas elektrolizy wodnego roztworu CuCl2.
9. Jon ujemny.
10. SO4 2-, SO3 2-, NO3 -, S2- są to aniony kwasowych.
11. Nazwisko uczonego, który badał proces elektrolizy.

1

Odpowiedzi

2010-03-23T16:46:46+01:00
1.Metal
2.Chlorkowy
3.Siarczek
4.Kation
5.Katoda
6.Bromki
7.Dysocjacja
8.Amoniak
9.Anion
10.Reszt
11.Bołotow
9 2 9