Odpowiedzi

2010-03-23T18:03:56+01:00
R=?
a=6√2

d= a√2
d= 12
r= 1/2d
r= 6

P=πr^2
P= 36π

Ob= 2πr
Ob= 12π
2010-03-23T18:04:29+01:00
P=πr²

a√2=12
1/2a√2=r
r=6
p=π36

ob=2πr
ob=12π
2010-03-23T18:07:21+01:00
Pkwadratu= 4a
p= 4*6|2
p=72

P=2d/2
72*2=2d
d=72

1/2d=r
r=36

obkoła=2pir
0b=2pi36
0b=72pi

pkoła=pirkwadrat
p=1296pi