Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-26T15:30:25+01:00
EKOSYSTEM I JEGO ELEMENTY

EKOSYSTEM ? fragment przyrody stanowiący funkcjonalną całość, w której zachodzi wymiana między jej częścią żywą ? biocenozą, a nieożywioną ? biotopem.
Każdy w pełni rozwinięty ekosystem składa się z elementów:
? abiotycznych ( nieożywionych ),
? biotycznych ( żywych ).

Elementami abiotycznymi są:
? woda
? gleba
? gazy atmosferyczne ( tlen, azot, dwutlenek węgla )
? rzeźba terenu
? klimat
? temperatura
Tworzą one biotop czyli nieożywioną część ekosystemu.

Elementy biotyczne to wszystkie żywe organizmy ( rośliny i zwierzęta ) pozostające między sobą w różnego rodzaju zależnościach. Tworzą one biocenozę czyli ożywioną część ekosystemu.


STRUKTURA I FUNKCJONOWANIE
EKOSYSTEMU

Każdy ekosystem naturalny stanowi układ otwarty i funkcjonuje dzięki przepływowi energii i krążeniu materii. Wszystko to jest możliwe wtedy, gdy dociera do niego energia słoneczna. Nie cała docierająca energia zostaje skumulowana w organizmach: część z niej wykorzystywana jest do podstawowych procesów metabolicznych i budowy własnych struktur organizmów, pozostała część tracona jest bezpowrotnie w postaci ciepła.
Energia przepływa jednokierunkowym strumieniem w układzie otwartym. Natomiast materia krąży w ekosystemie w obiegu zamkniętym.
Krążenie materii w ekosystemie jest uwarunkowane istnieniem poziomów troficznych.