Odpowiedzi

2009-10-28T20:12:58+01:00
Postać, smak, zapach: Azot skroplony jest cieczą bez barwy, gwałtownie
wrzącą na powietrzu. Gaz jest bez smaku i zapachu.
Masa molowa: 28
Temperatura topnienia: -210,0°C
Temperatura wrzenia: -196,0°C
Temperatura krytyczna: -147,0°C
Temperatura samozapłonu: Gaz niepalny
Gęstość względna gazu: 0,97 (powietrze = 1)
Gęstość bezwzględna gazu: 1,16 kg/ m3 (w 20°C i 1,013 bar)
Gęstość względna cieczy: 0,8 (woda =1)
Gęstość bezwzględna cieczy: 808 kg/ m3 (w temp. wrzenia)
Rozpuszczalność w wodzie: 18 g/ m3 (w 20°C i 1,013 bar)
2009-10-28T20:13:59+01:00
Azot rozpoczyna grupę VA (15) układu okresowego pierwiastków. W stanie gazowym jest bezbarwny, bezwonny i bez smaku. W stanie ciekłym jest także bezbarwny i bezwonny; wyglądem, gęstością i lepkością przypomina zwykłą wodę.
Azot to gaz bierny chemicznie, tworzy jednak niezwykle ważne związki, które, co ciekawe, są bardzo aktywne. Azot jest zbudowany z bardzo trwałych dwuatomowych cząsteczek N2 o dużej energii wiązania, co jest przyczyną bierności chemicznej tego pierwiastka. Spośród pospolitych cząsteczek gazowych trwalsze są jedynie cząsteczki dwutlenku węgla. W wyniku jednak rozkładu cząsteczek azotu powstają bardzo reaktywne atomy