Prosze o odp na 6 ptyań po 4-5 zdań
1.which means og transport is the best(advantages)
what is your favourite means of transport?
2.travelling novadays and in the post-compare
3.travel broadens the mind do you agree?
4.holidays on the beach vs sightseeing holidays?
5.travelling problems
6.camping holidays (advantages/disadvantages)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-23T23:17:41+01:00
Nie napisałem zdań do zadania 2.

1. Najlepszym współcześnie środkiem transportu jest kolej, jest to również mój ulubiony środek transportu. Łączy szybkość, dobrą cenę i w miarę dobry komfort. Podróż samolotem jest droga i z reguły zarezerwowana wyłącznie dla osób bogatych. Jest stosowana za to na dłuższych dystansach. Podróż samochodem jest najbardziej prywatna, ale rosnące ceny paliwa spychają ją na drugi plan. Wiąże się ona również z koniecznością stałego skupienia aby uniknąć wypadku.

3. Zgadzam się z tym stwierdzeniem całkowicie. Podróże dają nam nie tylko możliwość zobaczenia cudownych krajobrazów. Umożliwiają również uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych na całym świecie, zwiedzanie zabytków i miejsc ważnych dla duszy. Dzięki wyjazdom w dalekie regiony lub za granicę,poznajemy obce kultury i języki, mamy bezpośrednią możliwość kontaktu ze światem.

4. Większość osób wybrałaby wakacje na plaży. Wakacje to dla nich czas na odpoczynek, chcą tylko spokoju i odrobiny przyjemności, jaką może im dać piasek i woda. Jeśli jednak wybierzemy zwiedzanie, spędzimy wolny czas dużo bardziej aktywnie i wiele się nauczymy. Osobiście wybrałbym połączenie obu tych form wypoczynku. Większość wakacji spędziłbym na podróżach, a ostatnie tygodnie poświęcił na błogi relaks.

5. Ciągły wzrost liczby turystów oraz większa liczba samochodów na ulicach powoduje coraz to większe problemy w komunikacji. Ulice są zapchane wszelkiego rodzaju samochodami, zwłaszcza w godzinach porannych i popołudniowych, gdy ludzie podróżują do lub z pracy. Ogromne, paliwożerne samoloty nie radzą sobie z natłokiem turystów, szczególnie w sezonie wakacyjnym. Przestarzały w naszym kraju tabor kolejowy skutecznie odstrasza pasażerów, ale mimo tu zmuszeni jesteśmy codziennie korzystać z coraz to mniejszych składów pasażerskich, jakimi uracza nas nasza kolej. Stare maszyny i brak środków nowe powoduje częste usterki, a w konsekwencji przerwy i chaos w komunikacji.

6. Wakacje na łonie natury to cos wspaniałego. Dzieci wprost marzą o spędzeniu kilku dni pod namiotem z rodzicami, a gdy są starsze równie chętnie wybierają się tam ze znajomymi. To sposób na oderwanie się od miejskiej dżungli, zdala (choć nie zawsze) od elektroniki, dobry moment na wspólnego grilla lub na sprawdzenie swoich umiejętności przetrwania w trudnych warunkach. Niestety w dzisiejszych czasach młodzież uzależniona od komórek, komputerów i telewizji coraz rzadziej wybiera tą formę odpoczynku nie mogąc znieść rozłąki od świata, albo wybierają wakacje w jakimś zagranicznym kurorcie ze wszelkimi dogodnościami.
=================================
1. The best modern means of transport is rail, it is also my favorite means of transport. It combines speed, good price and where a good comfort. Air travel is expensive and usually reserved only for rich people. It is used for that over longer distances. Travel by car is the most private, but rising fuel prices pushing it to second place. It also implies the need for constant concentration in order to avoid an accident.

3. I agree with this statement completely. Travel not only give us the opportunity to see beautiful landscapes. Also enable the participation in cultural events throughout the world, visiting historic sites and places important to the soul. With trips to distant regions or abroad, we get to know foreign cultures and languages, we have the possibility of direct contact with the world.

4. Most people had chosen to vacation at the beach. Holidays are the time for them to rest, just want a little peace and pleasure can give them the sand and water. However, if you choose the tour, we spend a lot of free time more actively and more to learn. Personally I would choose a combination of both these forms of recreation. Most spend the holiday on travel, and spent last week in which to unwind.

5. The continuous increase in the number of tourists and a greater number of cars on the streets causing more and more problems in communication. The streets are crowded with all kinds of cars, especially in the mornings and afternoons, when people are traveling to or from work. A huge, fuel-consuming planes can not cope with the accumulation of tourists, especially in the holiday season. Obsolete in our country rolling effective in deterring passengers, but even here we are forced to daily use ever smaller passenger configurations, which uracza us our turn. Old equipment and lack of new causes of frequent faults, and consequently breaks and chaos in communications.

6. Holidays in nature is something wonderful. Children simply dreaming about spending a few days in a tent with her parents, and when they are older just as happy going there with friends. It's a way to escape from the urban jungle, away (though not always) from the electronics, a good time for a barbecue, or to test your skills to survive in harsh conditions. Unfortunately, young people today depend on the cells, computers and television less and less are choosing this form of rest, unable to endure separation from the world, or opt for a foreign holiday resort with all easiness.