Odpowiedzi

2010-03-24T10:09:29+01:00
Alkany:
1. metan - najprostszy węglowodór nasycony. Jest bezbarwnym, bezwonnym, nieco lżejszym od powietrza gazem. Mieszanina metanu z powietrzem ma własności wybuchowe (mieszanina piorunująca).Zastosowanie metanu:

* jako paliwo do silników
* jako surowiec do otrzymywania tworzyw sztucznych
* w przemyśle energetycznym
2.Propan– bezbarwny i bezwonny gaz. Jest cięższy od powietrza.Propan jest nierozpuszczalny w wodzie, rozpuszcza się w etanolu i eterze dietylowym. Występuje w niewielkich ilościach w gazie ziemnym oraz w większych ilościach w ropie naftowej.Jest surowcem w wielu syntezach organicznych.
Propan jest również wykorzystywany do produkcji Green Gasu, który powstaje po dodaniu niewielkiej ilości oleju silikonowego i stosowany jest on w replikach ASG.
3. butan - Jest bezwonny. Butan jest nierozpuszczalny w wodzie, a rozpuszczalny w etanolu i eterze dietylowym. Występuje w ropie naftowej. Zastosowanie:

* gaz pędny
* stosowany do wyrobu benzyny syntetycznej
* jeden ze składników gazu samochodowego LPG
* gaz do napełniania zapalniczek
* czynnik chłodzący stosowany w chłodziarkach
Metan:
substytucja:
CH₄ + Cl₂ ----> CH₃Cl + HCl
całkowite utlenienie
CH4 + 2O2 --> CO2 + 2H2O
Alkeny:
1. etylen - jest gazem bezbarwnym, o słodkawym zapachu. Jest substancją łatwopalną. Rozpuszcza się bardzo dobrze w rozpuszczalnikach niepolarnych np.: arenach i alkanach. W mieszaninie z powietrzem jest wybuchowy .Etylen jest jednym z podstawowych surowców przemysłu petrochemicznego. Stosowany jest do produkcji polietylenu i wielu kopolimerów, etylobenzenu (do produkcji styrenu), tlenku etylenu, chloropochodnych (chlorek winylu, dichloroetan), etanolu i wyższych alkoholi alifatycznych.
2.Propylen- bezbarwny, bezwonny, palny gaz, rozpuszczalny w etanolu i eterze dietylowym. Otrzymywany głównie w procesie przeróbki ropy naftowej. Związek aktywny chemicznie, ulega reakcją addycji, polimeryzacji i w odpowiednich warunkach substytucji. Propylen jest surowcem do otrzymywania wielu związków organicznych, m.in.: alkoholu izopropylowego, gliceryny, izopropylobenzenu, polipropylenu.
3. buten -Buten występuje w gazach otrzymywanych z przeróbki ropy naftowej; stosowany do otrzymywanie butadienu oraz tworzyw sztucznych. Najważniejsze zastosowanie w przemyśle ma metylopropen do produkcji polimerów i kopolimerów poliizobutylenu.

Etylen ulega:
uwodornienie
C2H4 + H2 ---> C2H6
przyłączanie wody - w reakcji otrzymujemy alkohol
C2H4 + H2O ---> C2H5OH

Alkiny:
- acetylen- bezbarwny, nieco lżejszy od powietrza gaz. Charakterystycznego zapachu nadają mu zanieczyszczenia. Pali się świecącym, silnie kopcącym płomieniem.
Zastosowanie
* w palnikach acetylenowo-tlenowych do spawania i cięcia metali
* w lampie acetylenowej do oświetlenia
* w przemyśle chemicznym (m. in. do produkcji tworzyw sztucznych)
Z alkinów chrakteryzuj się gł acetylen.
reakcje:
przyłączanie wodoru
C2H2 + 2H2 ---> C2H6
rzyłączanie fluorowcowodorów
C2H2 + HCl ---> C2H3Cl
Areny:
1. benzen - szkodliwy dla zdrowia, powoduje zatrucia. Nie należy do alkenów mimo podwójnego wiązania bo nie odbarwia wody bromowej ani nie należy do alanów bo ulega reakcji substytucji w ciemności, w obecności katalizatora.
2. Antracen - policykliczny węglowodór aromatyczny, trójcykliczny o trzech skondensowanych pierścieniach benzenowych. Przybiera postać bezbarwnych płytek.
* nierozpuszczalny w wodzie
* rozpuszaczalny w eterze i alkoholu
* posiada właściwości scyntylacyjne
Otrzymywany ze smoły pogazowej. Izomer fenantrenu.
Zastosowanie
* używany jest do produkcji szkarłatu alizynarowego
* produkcja związków do konserwacji drewna i lakierów
* spektrometry scyntylacyjne cząstek β i detektory promieniowania jądrowego o dużej rozdzielczości
3. Toluen- jest bezbarwną cieczą o przyjemnym, intensywnym zapachu. Nie miesza się z wodą, jest natomiast mieszalny z większością rozpuszczalników organicznych. Toluen jest substancją łatwopalną, w postaci płynnej spala się żółtym, silnie kopcącym płomieniem.Znajduje zastosowanie jako surowiec i rozpuszczalnik w wielu dziedzinach przemysłu organicznego, farmaceutycznego, tworzyw sztucznych do produkcji materiałów wybuchowych, barwników, detergentów i perfum oraz jako składnik wysokooktanowych paliw lotniczych.
Reakcje:
Nitrowanie
C6H6 + HONO2 --> C6H5NO2 + H2O
Sulfonowanie
C6H6 + HOSO3H --> C6H5SO3H + H2O
2 5 2